Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 3/2023 in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 3, 2023 tại 10:08 SA


1. Lương thành phần: trường tùy chỉnh thêm loại lựa chọn (dropdown, single)


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.