Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 4/2023 in

Sửa đổi trên: Tue, 18 Tháng 4, 2023 tại 3:10 CH


1. Cho phép tạo Quyết định nhận tuyển ngay trong form tạo Hợp đồng

Khi tạo hợp đồng, tick Thêm quyết định nhận tuyển để tạo ngay tại màn hình này mà không cần thao tác riêng trên mục Quyết định nhận tuyển.

2. Cho phép nhập file excel, ghi đè thông tin Người phụ thuộc:

Nhập *Thông tin gia đình & Người phụ thuộc* cho phép ghi đè thông tin Mối quan hệ đã có - theo cơ chế sau:

+ Tick vào Tickbox: ''Cập nhật thông tin gia đình & người phụ thuộc đã tồn tại''.

+ Trùng Tên + Mối quan hệ: thì được tính là cùng 1 người => Khi đó sẽ ghi đè các thuộc tính còn lại của mối quan hệ bao gồm: Ngày sinh / Mã số thuế / CV hiện tại / SĐT / Địa chỉ / Là người phụ thuộc? / Là liên hệ khẩn cấp? / Ngày được ghi nhận chính thức (là người phụ thuộc) / Ghi chú thêm. 


3. Phát triển sự nghiệp: Bổ sung biến in liên quan đến Thông tin nhân sự, Hợp đồng hiện tại

a. Biến in Thông tin nhân sự:

 • ${employee_gender}: Giới tính
 • ${employee_pob}: Nơi sinh
 • ${employee_permanent_residence}: Hộ khẩu thường trú

b. Biến in liên quan đến Hợp đồng hiện tại:

 • ${contract_code}: Mã hợp đồng
 • ${contract_type}: Tên loại hợp đồng
 • ${contract_name}: Tên hợp đồng
 • ${contract_start_date}: Ngày/tháng/năm bắt đầu hợp đồng
 • ${contract_start_day}: Ngày bắt đầu hợp đồng
 • ${contract_start_month}: Tháng bắt đầu hợp đồng
 • ${contract_start_year}: Năm bắt đầu hợp đồng
 • ${contract_end_date}: Ngày/tháng/năm kết thúc hợp đồng
 • ${contract_end_day}: Ngày kết thúc hợp đồng
 • ${contract_end_month}: Tháng kết thúc hợp đồng
 • ${contract_end_year}: Năm kết thúc hợp đồng

và custom field tương ứng với từng hợp đồng, theo cú pháp: {contract_key_custom_field}

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.