Base HRM

Base HRM - Cập nhật tính năng mới tháng 9/2021
1. Danh sách nhân sự (Module Employees) 01, Xuất danh sách nhân sự: Danh sách nhân sự được xuất theo theo trang đang xem, có bộ lọc 02, Xuất đầy đủ thông ...
Tue, 19 Tháng 10, 2021 tại 2:54 CH
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 7/2021
Chọn ngày cuối năm để tự cập nhật ngày phép tồn Cảnh báo khi gần hết hạn hợp đồng
Fri, 8 Tháng 10, 2021 tại 10:11 SA
Base HRM - Cập nhật tính năng mới tháng 9/2020
1, Giới thiệu các khái niệm mới - Team manager : Sẽ là quản lý trực tiếp của thành viên nếu sync dữ liệu từ account sang, sẽ có button sync như ảnh dưới (...
Thu, 14 Tháng 10, 2021 tại 5:31 CH