Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 6/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 15 Tháng 7, 2022 tại 3:13 CH


1. Thêm cài đặt Thành phần lương:

- Cho phép người dùng có thể khai báo và sử dụng các thành phần lương theo nhu cầu, dựa trên việc kết nối dữ liệu từ Base HRM và Base Payroll

- Trước đây, HRM chỉ đang có 2 loại là Lương và Lương cơ bản, giờ đây có thể tạo nhiều thành phần lương như Lương KPI, Lương tăng ca, Lương theo sản phẩm....

+ Tạo các Thành phần lương trên Base HRM:


+ Hiển thị ở tất cả màn hình về thông tin nhân sự như trang Danh sách nhân sự, trong chi tiết hồ sơ của nhân sự và khi tạo/ sửa phát triển sự nghiệp, nhập/ xuất dữ liệu nhân sự


+ Lấy dữ liệu thành phần lương đã khai báo trên HRM sang Payroll:

Tại cài đặt cột phiếu lương (configs columns) > Thêm auto column và lấy đúng ID của trường dữ liệu đã tạo bên HRM


2. Cập nhật mẫu form nhập/ xuất danh sách nhân sự từ excel:

- Bổ sung thêm các trường thông tin về "Thông tin hành chính", "Thông tin liên lạc", "Thông tin dữ liệu tùy chỉnh" vào mẫu form nhập "Danh sách nhân sự", "Danh sách tài khoản ảo", "Danh sách nhân sự đã nghỉ việc" 

- Cập nhật "Mẫu nhập thông tin nhân sự", "Mẫu nhập thông tin nhân sự ảo", "Mẫu nhập thông tin nhân sự nghỉ việc" khi Trích xuất tùy chỉnh


3. Gợi ý mã nhân viên gần nhất khi tạo nhân viên mới:

+ Cài đặt chung

+ Hiển thị gợi ý:


4. Thêm thanh tìm kiếm nhanh tại Văn phòng và Khu vực/ Chuyên môn:

5. Cho phép nhập các đề cử/bản ghi ở các phần trong Thành tựu và Cống hiến: Giải thưởng, Chứng chỉ, Cột mốc, Ghi nhận  từ file excel


6. Danh sách nghiệp vụ: cho phép xuất đúng dữ liệu như bộ lọc đã chọn


7. Tối ưu khi thiết lập Nghỉ lễ:

Cho phép tick chọn nhanh các tất cả Lịch làm việc được áp dụng thay vì như cũ phải chọn từng lịch 


8. Cho phép những nội dụng đã nhập có thể ghi đè bằng file excel: Vị trí công việc, Danh sách tham gia chính sách nghỉ phép, Thông tin gia đình và người phụ thuộc

9. API: bổ sung thêm thông tin ngân hàng và lương (bank, basic_salary, salary)

https://documenter.getpostman.com/view/12068719/U16oq4SU#ffaf49f0-4206-4d7c-b829-c049f8900d1d

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.