Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 11/2022 in

Sửa đổi trên: Mon, 21 Tháng 11, 2022 tại 11:36 SA


1. Base Me: Hiển thị các vi phạm được thêm ở Quy định làm việc hoặc Base Case 

2. Base Me: Tùy biến ẩn thông tin về chi phí công ty trong Bảng lương 


3. Thêm biến mã khu vực chuyên môn/ mã vị trí  trong mẫu in Hợp đồng, Phát triển sự nghiệp, Quyết định nghỉ việc

- Phát triển sự nghiệp

current_position_code: mã của vị trí cũ

current_area_code: mã của khu vực chức năng cũ

new_position_code: mã của vị trí mới

new_area_code: mã của khu vực chức năng mới

- Hợp đồng:

employee_position_code: mã của vị trí

employee_area_code: mã của khu vực chức năng

- Quyết định nghỉ việc:

employee_position_code: mã của vị trí

employee_area_code: mã của khu vực chức năng


4. Cập nhật thao tác xử lý hàng loạt cho nhiều bản ghi trên Phát triển sự nghiệp, Hợp đồng

- Bổ nhiệm, tăng lương, điều chuyển, giảm cấp hỗ trợ các thao tác hàng loạt sau (HDSD)

+ Đưa ra quyết định chính thức

+Thay đổi ngày chính thức

+ Xóa

- Lên kế hoạch, Yêu cầu cải tiến được hỗ trợ 2 hành động (HDSD)

+ Đưa ra quyết định chính thức

+ Xóa

- Hợp đồng được hỗ trợ 2 hành động:

+ Gửi lại email (HDSD)

+ Xóa (HDSD)


5. Phát triển sự nghiệp: tối ưu quy trình bổ nhiệm

- Ngoài những thông tin vẫn có của 1 bản ghi, bổ sung thêm một số thông tin: Thông tin nhân sự, Chính sách thuế và BHXH

- Những form này được bổ sung trong màn hình 

+ Tạo mới 1 bổ nhiệm: nếu Trạng thái Hoàn thành mới hiển thị form thông tin bổ sung

+ Phê duyệt quyết định: Trạng thái Chấp thuận mới hiển thị form thông tin bổ sung 

- Bổ sung các cột này vào form nhập các quyết định gần nhất từ excel

Lưu ý:

- Các thông tin bổ sung (chức danh, team, lịch làm việc, chính sách lương) sẽ không được lưu vào bản ghi mà cập nhật trực tiếp vào thông tin nhân sự

- Các form thêm chính sách thuế và BHXH sẽ tạo ra 1 bản ghi mới trong tab Người tham gia. Trong trường hợp không muốn tạo 1 đăng ký mới thì người dùng bỏ chọn tích của form đó - mặc định là bỏ tích

6. Tăng giới hạn số lượng phòng ban áp dụng ở chính sách nhân sự lên 200

7. Tăng số lượng Chính sách lương lên 100

8. Gắn biểu thuế và BHXH khi tạo hợp đồng cho nhân sự 

8. Thêm lịch sử cập nhật dữ liệu ngày phép (HDSD)

Lịch sử cập nhật phép được lưu lại trong Dữ liệu hoạt động của từng hồ sơ nhân sự


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.