Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 9/2022 in

Sửa đổi trên: Wed, 21 Tháng 9, 2022 tại 11:44 SA


1. Thêm lịch sử ghi nhận thời gian cập nhật ngày phép

Các hành động có log ghi nhận sự thay đổi số phép:

- Edit enrollment: chính sách, Ngày có hiệu lực, phép tồn, phép trong năm, phép thâm niên, nghỉ bù

- Xóa người tham gia chính sách

- Chạy cập nhật nghỉ phép tất cả nhân viên/ Chạy cập nhật hàng tháng

- Aggregate year-end PTO (Chuyển dữ liệu phép trong năm thành phép tồn)

- Reset (Xóa) nghỉ phép tồn/ Reset compesatory leave (xóa nghỉ bù)

- Nhập dữ liệu phép từ file excel


+ Thêm log khi chỉnh sửa PTO

+ Thêm log khi xóa PTO enrollment

+ Hiển thị PTO log trên me.base.vn


2. Mẫu in hợp đồng lao động: thêm biến quản lý trực tiếp

Thêm 3 biến ${employee_m1}, ${employee_m2}, ${employee_m3} lần lượt là tên đầy đủ trên Account của M1, M2, M3 


3. Thêm API checkin

Trả thêm thông tin mã chấm công trong API get employee và thêm API set checkin code update mã chấm công cho nhân viên

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.