Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 12/2022 in

Sửa đổi trên: Tue, 20 Tháng 12, 2022 tại 10:31 SA


1. Trang hợp đồng: cho phép tìm kiếm bằng mã hợp đồng

2. Nhập đồng nghiệp và quản lý thì file excel

3. Thiết lập trạng thái lịch làm việc

- Có thể thay đổi trạng thái Kích hoạt/ Không kích hoạt của lịch làm việc

- Ở các giao diện khác chỉ chọn được các lịch làm việc đang kích hoạt


4. Cho phép tùy chỉnh lý do nghỉ việc (HDSD)

- Ngoài những lý do mặc định của hệ thống, có thể tạo thêm các lý do khác:

- Mỗi lý do gồm Tên lý do và Mã lý do, có thể thya đổi mã lý do nhưng mỗi mà là duy nhất

- Chỉ xóa được các lý do chưa được gán với hợp đồng nghỉ việc


5. Phúc lợi: Cập nhật trang Bảng đăng ký giúp quản lý và thao tác chỉnh sửa nhanh cho nhân sự với từng loại phúc lợi


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.