Base HRM - Cập nhật tính năng mới tháng 9/2021 in

Sửa đổi trên: Tue, 19 Tháng 10, 2021 tại 2:54 CH


1. Danh sách nhân sự (Module Employees)

01, Xuất danh sách nhân sự: Danh sách nhân sự được xuất theo theo trang đang xem, có bộ lọc

02, Xuất đầy đủ thông tin nhân sự: file excel gồm 6 sheet thông tin tương tự danh sách nhân sự

03, Tính năng Nhập trường tùy chỉnh từ file excel

04, Thêm trường thông tin mặc định “Hộ khẩu thường trú” ở mục "Thông tin liên lạc"

05, Bổ sung trường "Mã số thuế" tại phần thông tin "Người phụ thuộc"

06, Hiển thị cột "Position Type" trong "Danh sách nhân sự"

07, Thêm lọc danh sách nhân sự theo Payroll policy, Position type

08, Cập nhật lọc danh sách nhân sự theo Position: trước là lọc theo position type

09, Cho phép team có nhiều leader, department có nhiều quản lý

10, Cập nhật “Import thông tin gia đình & người phụ thuộc”: thêm trường “Ngày được ghi nhận chính thức (là người phụ thuộc)”

11, Cập nhật “Import thông tin liên lạc”: bổ sung “Quốc tịch” và “Hộ khẩu thường trú”

12, Nhóm trường tùy chỉnh theo 6 nhóm thông tin:

- Khai báo

- Hiển thị trường tùy chỉnh theo trang tương ứng ở danh sách nhân sự

- Nhóm trường tùy chỉnh theo nhóm khi chỉnh sửa


* Super filter

Các nhóm tính năng:

01, Sắp xếp theo bất kỳ cột nào

02, Lọc theo giá trị

03, Lọc theo điều kiện:

Lọc cho kiểu chuỗi

- Không có

- Trống
- Không trống
- Văn bản bao gồm
- Văn bản không bao gồm
- Văn bản bắt đầu bằng

- Văn bản kết thúc bằng
- Văn bản chính xác

Lọc cho kiểu ngày

- Ngày (today)

- Ngày mai (tomorrow)

- Hôm qua (yesterday)

- Tuần này (in this week)

- Tuần tới (in the next week)

- Tuần trước (in the previous week)

- Trong tháng (in this month)

- Trong tháng tới (in the next month)

- Trong tháng trước (in the previous month)

- Trong năm nay (in this year)

- Trong năm tới (in the next year)

- Trong năm trước (in the previous year) 

Hàm lọc chung

- Lớn hơn (Greater than)

- Lớn hơn hoặc bằng (Greater than or equal to)

- Nhỏ hơn (Less than)

- Nhỏ hơn hoặc bằng (Less than or equal to)

- Bằng (Is equal to)

- Không bằng (Is not equal to)

- Ở giữa (Is between)

- Không nằm trong khoảng (Is not between)

Lọc bằng công thức: vd month(value)=month(today()) hoặc value>=10

2. Hợp đồng lao động (Module Contracts)

01, [Contract] Thêm mô tả cho các cột khi import, giúp người dùng điền đúng đc giá trị

02, [Contract] Chia thành 4 loại file nhập liệu:

- Import current contracts: Nhập file những hợp đồng hiện tại, gộp tất cả loại hợp đồng

- Import current contracts by type: Nhập file những hợp đồng hiện tại theo từng loại hợp đồng - do đó có thể nhập cả trường tùy chỉnh

- Import past contracts: Nhập file những hợp đồng quá khứ, gộp tất cả loại hợp đồng

- Import past contracts by type: Nhập file những hợp đồng quá khứ theo từng loại hợp đồng - do đó có thể nhập cả trường tùy chỉnh

03, [Contract] Với tính năng Import current contracts support thêm lựa chọn Import type với 2 option:

- Create new contract: tạo hợp đồng mới cho nhân viên

- Overwrite current contract: ghi đè hợp đồng hiện tại của nhân viên

=> Có safelog xóa hợp đồng hiện tại khi dùng option Overwrite current contract


04, [Contract] Cập nhật trang "Chờ hợp đồng": hiển thị thêm những nhân sự có hơp đồng hiện tại đã hết hạn

05, [Contract] Cập nhật print template: Link các key : https://square.base.vn/question/907

06, [Contract] Tính năng generate files: cho phép chọn template để sinh lại file

07, [Contract] Upload mass files: Cho phép upload hàng loạt file và gắn vào các hợp đồng dựa vào việc liên kết tên file với mã hợp đồng hoặc mã nhân viên

- Chọn cách liên kết tên file với hợp đồng


- Kéo thả các file cần upload, hệ thống sẽ tự động mapping file với hợp đồng tương ứng

08, [Offer] Danh sách offer: thêm chọn xem theo khoảng thời gian

09, [Offer] Thêm tính năng export offers

10, [Termination] Import quyết định nghỉ việc

11, [Termination] Sinh file từ template cho quyết định nghỉ việc

12, [Termination] Bắn webhook khi tạo quyết định nghỉ việc - Một số key mặc định :

 • date
 • reason
 • employee_name
 • employee_email
 • employee_phone
 • policy_name

13, [Termination] Danh sách quyết định nghỉ việc: thêm lọc theo lý do nghỉ việc, thêm chọn xem theo khoảng thời gian

14, [Termination] Thêm tính năng export quyết định nghỉ việc


3. Danh sách nghiệp vụ (Module Job functions)

01, Export job functions

02, Export job assignments

03, Update import assignment: bổ sung trường workload

04, Tính năng duplicate job function: Cho phép copy tất cả các thông tin trừ files, assignment


4. Module Career

01, Thêm tính năng “Import pending records” cho phép import nhiều career record chờ review

02, Export career promotions, exchanges, raise, demotions

 • Export regular info : export tất cả các policy trên cùng 1 sheet, không hiển thị custom field
 • Export full info : export từng policy theo từng sheet riêng, hiển thị custom fields của từng policy ở sheet tương ứng

03, Export career planning và PIP

04, Tính năng print template cho career record

Quản lý template files cho career policy


Lựa chọn sinh file khi tạo carrer record final


Lựa chọn sinh file khi tạo finalized carrer record


Tính năng sinh lại file từ template

Link các key : https://square.base.vn/question/907

05, Bắn webhook khi tạo/ finalized/ import carrer record, career planning

06, Add files khi tạo mới career planning

07, Thêm trường tùy chỉnh khi tạo mới/ chỉnh sửa giảm cấp


5. Module PTO

01, Ngày chính sách có hiệu lực (Effective date) - Trước ngày chính sách có hiệu lực thì các hành động cập nhật ngày phép không có tác dụng:

 • Chạy cập nhật hàng tháng (monthly_increment)
 • Tự động chạy cập nhật hàng tháng (monthly_increment)
 • Chạy cập nhật nghỉ phép tất cả nhân viên (fixed)

02, Thêm config ngày tự động cộng dồn phép hàng năm

03, Update tính năng không khả dụng:

 • Bỏ các policy không khả dụng khi thêm người tham gia
 • Policy không khả dụng chỉ có actions: active, remove, dowload

04, Fix carrry limit: số phép tối đa 1 người có thể có

05, Tính năng cho phép xóa lịch cập nhật hàng tháng

06, Import phép thêm cột thâm niên

07, PTO: nghỉ bù

 • Update action thêm người tham gia: thêm trường nghỉ bù
 • Update action import: thêm trường nghỉ bù
 • Update action download: thêm trường nghỉ bù
 • Action clear nghỉ bù
 • Hiển thị thông tin quỹ nghỉ bù ở các màn: chi tiết PTO enrollment, danh sách nhân sự, chi tiết thông tin nhân sự
 • Trừ phép theo thứ tự: cl < carry < los < ytd
 • Cộng phép bù, trừ phép bù qua app Overtime


6. Các update khác

01, Cho phép xóa office không có nhân viên

02, Hiển thị thông tin expense của cycle trên báo cáo

03, Cho phép tạo Tax Policy “Fixed percentage” 0%

04, Dịch toàn bộ file mẫu trong HRM sang tiếng Việt

05, Cho phép xóa payroll policy không có người tham gia

06, [Platform] import custom fields

07, [Platform] update export custom fields: export group_id, required

08, Thêm custom fields, add files khi tạo career planning từ Base Me

09, Ẩn employees trong một số jobfunction, positions trên Base Me

Thêm config "Hide employee in public" khi khai báo jobfunction


Thêm config "Hide employee in public" khi khai báo position


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.