Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 10/2021 in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 10, 2021 tại 9:39 SA


1.Webhook cho timeoff.

-Webhook cho các event: created, approved, rejected, canceled.

-Webhook 1 chiều từ Timeoff bắn đi app khác, không có bắn webhook từ app khác đến Timeoff.

-Các key transformers mặc định cho webhook:

 • custom_{$input_key} : các biến tùy chỉnh
 • group_name : tên nhóm timeoff
 • creator_job_title : vị trí công việc của người tạo đề xuất
 • creator_employee_code : mã nhân viên của người tạo đề xuất được setup bên HRM
 • company : tên công ty
 • timeoffs_text : thời gian xin nghỉ thực tế (vd: 29/03/2019 [8:30-12:00], 30/03/2019 [8:30-12:00 13:00-17:30])
 • timeoffs_date_text : ngày xin nghỉ thực tế (vd: 29/03/2019, 30/03/2019)
 • timeoffs_first_text : ngày xin nghỉ đầu tiên (vd: 29/03/2019)
 • timeoffs_last_text : ngày xin nghỉ cuối cùng (vd: 30/03/2019)
 • timeoffs_total_work_days : tổng số ngày tính công xin nghỉ (vd: 1.5)
 • timeoffs_total_work_shifts : tổng số ca tính công xin nghỉ (vd: 3)
 • timeoffs_total_actual_days : tổng số ngày thực tế xin nghỉ (vd: 2)

- Chỉnh sửa webhook trong cài đặt nhóm timeoff:2.Thêm bộ lọc theo người tạo timeoff, theo ngày bắt đầu/ngày kết thúc timeoff.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.