Base Onboard: Cập nhật tính năng tháng 10/2021 in

Sửa đổi trên: Tue, 19 Tháng 10, 2021 tại 3:28 CH


1. Cho phép ẩn số điện thoại của quản lý trong quy trình onboard


2. Cho phép nhân viên mới tự điền thông tin thành viên gia đình, quá trình công tác, học vấn

Quy trình mới khi tạo sẽ sinh ra bước Backgound (có thể on/off) cho phép nhập thông tin thành viên gia đình, quá trình công tác, học vấn

Dữ liệu sẽ được đồng bộ sang HRM khi link dữ liệu onboard sang HRM


3. Mẫu email: Hỗ trợ thêm các biến {manager_name}, {onboarder_email}, {dob}, {probation_period}

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.