Base Onboard

Base Onboard: Cập nhật tính năng tháng 5/2023
1. Xuất dữ liệu nhân viên ở trang Home  2. In hồ sơ nhân viên
Fri, 19 Tháng 5, 2023 tại 10:43 SA
Base Onboard: Cập nhật tính năng tháng 4/2023
1. Gợi ý mã nhân viên khi liên kết sang HRM Khi ấn liên kết với HRM, hệ thống sẽ thêm gợi ý mã nhân viên gần nhất của HRM 
Tue, 18 Tháng 4, 2023 tại 10:58 SA
Base Onboard: Cập nhật tính năng tháng 3/2023
1. Trường Thông tin bổ sung: thêm loại lựa chọn (droplist)  2. Thông tin bằng cấp: mặc định các lựa chọn thay vì người dùng tự điền thông tin  3. Liê...
Fri, 17 Tháng 3, 2023 tại 10:00 SA
Base Onboard: Cập nhật tính năng tháng 1,2/2023
1. Tạo ứng viên từ file excel (HDSD) - Thêm tính năng "Nhập thành viên" trong từng quy trình 2. File xuất dữ liệu nhân viên: thêm cột mã số th...
Tue, 21 Tháng 2, 2023 tại 3:44 CH
Base Onboard: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Thêm biến onboarder_name và onboarder_title để lấy tên và chức danh trong nội dung email Phần thiết lập email sẽ gợi ý tất cả các biến có thể sử dụng lê...
Wed, 21 Tháng 9, 2022 tại 10:09 SA
Base Onboard: Cập nhật tính năng tháng 8/2022
1. Cho phép xóa file đã tải lên trong quy trình onboard Cập nhật form Edit step: Company policies & handbook, thêm phần hiển thị các file đính kèm hiện...
Fri, 19 Tháng 8, 2022 tại 3:06 CH
Base Onboard: Cập nhật tính năng tháng 12/2021
1. Cho phép tạo nhân viên mới chờ onboard thông qua Webhook Ở đây có 2 API endpoint Nếu dùng API 1 khi nhân sự mới sang Base Onboard trạng thái là ...
Mon, 20 Tháng 12, 2021 tại 10:13 SA
Base Onboard: Cập nhật tính năng tháng 10/2021
1. Cho phép ẩn số điện thoại của quản lý trong quy trình onboard 2. Cho phép nhân viên mới tự điền thông tin thành viên gia đình, quá trình công tác, ...
Tue, 19 Tháng 10, 2021 tại 3:28 CH