Base Onboard

Base Onboard: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Thêm biến onboarder_name và onboarder_title để lấy tên và chức danh trong nội dung email Phần thiết lập email sẽ gợi ý tất cả các biến có thể sử dụng lê...
Wed, 21 Tháng 9, 2022 at 10:09 SA
Base Onboard: Cập nhật tính năng tháng 8/2022
1. Cho phép xóa file đã tải lên trong quy trình onboard Cập nhật form Edit step: Company policies & handbook, thêm phần hiển thị các file đính kèm hiện...
Fri, 19 Tháng 8, 2022 at 3:06 CH
Base Onboard: Cập nhật tính năng tháng 12/2021
1. Cho phép tạo nhân viên mới chờ onboard thông qua Webhook Ở đây có 2 API endpoint Nếu dùng API 1 khi nhân sự mới sang Base Onboard trạng thái là ...
Mon, 20 Tháng 12, 2021 at 10:13 SA
Base Onboard: Cập nhật tính năng tháng 10/2021
1. Cho phép ẩn số điện thoại của quản lý trong quy trình onboard 2. Cho phép nhân viên mới tự điền thông tin thành viên gia đình, quá trình công tác, ...
Tue, 19 Tháng 10, 2021 at 3:28 CH