Base Onboard: Cập nhật tính năng tháng 4/2023 in

Sửa đổi trên: Tue, 18 Tháng 4, 2023 tại 10:58 SA


1. Gợi ý mã nhân viên khi liên kết sang HRM

Khi ấn liên kết với HRM, hệ thống sẽ thêm gợi ý mã nhân viên gần nhất của HRM 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.