Base Onboard: Cập nhật tính năng tháng 9/2022 in

Sửa đổi trên: Wed, 21 Tháng 9, 2022 tại 10:09 SA


1. Thêm biến onboarder_name và onboarder_title để lấy tên và chức danh trong nội dung email

Phần thiết lập email sẽ gợi ý tất cả các biến có thể sử dụng lên đầu2. Thiết lập thời hạn "Cho phép nhân sự mới cập nhật thông tin muộn"

Ở phần quản lí quy trình, thêm lựa chọn để user cấu hình "Cho phép nhân sự mới cập nhật thông tin muộn" để nhân viên có thể điền thông tin "tối đa bao nhiêu ngày sau ngày onboard". Mặc định thời gian hết hạn điền thông tin là ngày onboard nhân sự


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.