Base Onboard: Cập nhật tính năng tháng 3/2023 in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 3, 2023 tại 10:00 SA


1. Trường Thông tin bổ sung: thêm loại lựa chọn (droplist) 


2. Thông tin bằng cấp: mặc định các lựa chọn thay vì người dùng tự điền thông tin 

3. Liên kết ứng viên từ Onboard sang HRM: cập nhật thông tin Lương, Lương cơ bản 

- Điều kiện: nhăn sự chưa có Lương và lương cơ bản bên HRM


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.