Base Payroll - Cập nhật tính năng tháng 5,6,7,8/2021 in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 10, 2021 tại 9:46 SA


1. Hiển thị công thức khi xuất excel2. Thêm hàm BSWITCH

Syntax: =BSWITCH(variable, val1, result1, [val2, result2], ..., [default])

Arguments

- variable - id của cột khác.

- val1, result1 - nếu variable = val1 thì công thức nhận kết quả result1.

- val2, result2 - [optional] nếu variable = val2 thì công thức nhận kết quả result2.

- default - [optional] giá trị mặc định nếu variable không khớp với bất kỳ valx nào..

Note:

- Có thể có nhiều cặp valx, resultx

- Function BSWITCH gần tương tự function switch của excel, tuy nhiên có một số điểm khác biệt. VD: tham số variable trong switch của excel hỗ trợ biểu thức, BSWITCH chỉ hỗ trợ biến.

VD:


3. Thêm các biến system fields

- overtime = policy_1_hour*policy_1_rate + policy_2_hour*policy_2_rate + ... + policy_n_hour*policy_n_rate

- nationality: để lấy quốc tịch

- alt_email: lấy thông tin email cá nhân

- standard_points, old_stage_standard_points: tính số ngày công chuẩn sẽ được đếm riêng nếu trong tháng nhân sự có thay đổi career


4.Cập nhật view payslip:

- Trước khi payslip được gửi đi, khi view payslip sẽ sử dụng payslip config hiện tại của payroll

- Sau khi payslip gửi đi, khi view payslip sẽ sử dụng payslip config khi gửi

5. Cập nhật trang cài đặt

- Cập nhật giao diện trang cài đặt 

- Cập nhật cấu hình pay period


- Thêm cấu hình mở rộng: 6. Định dạng số theo cấu hình đã được cài đặt

01, Config số chữ số thập phân được hiển thị.

02, Định dạng số

- Định dạng trên client sẽ sử dụng độ chính xác theo cấu hình: page payroll, cycle, home, adjustment, view payslip

- Định dạng trong các phần email phiếu lương, print payslip, export payroll, export cycle sẽ sử dụng độ chính xác là 15


7. Cập nhật gửi payslip

01, Cấu hình loại email của nhân viên dùng để nhận payslip:- Có 2 loại email: work email (email chính), personal email (alternative email của nhân viên)

- Thêm cấu hình ở trang cài đặt: mặc định là nhân viên nhận payslip bằng work email, nhân viên đã nghỉ việc nhận bằng email cá nhân

- Thêm cấu hình khi send payslips: mặc định theo cấu hình chung ở trang cài đặt

- Thêm cấu hình khi send payslip


02, Cập nhật thông tin email khi gửi payslip:

- Trước đây email dùng để gửi cho nhân viên được lấy từ system field email => email nhận được từ các lần update system data. Việc này dẫn đến một số bất tiện, vd sau khi bảng lương đã được approve (không thể update system data nữa) nhưng muốn cập nhật lại thông tin email, hoặc case đã gặp là tháng 7 nhân sự đó vẫn làm việc nên trường email lấy mail chính của nhân viên, nhưng đến 8/8 mới gửi phiếu lương và nhân viên đó terminated từ 6//8 => email chính bị deactive

=> Update: khi gửi phiếu lương sẽ lấy thông tin của nhân sự tại thời điểm đó từ HRM (thay vì Payroll) bao gồm: trạng thái terminated, email, alt_email


03, Cập nhật mẫu email:


Trước email template gồm:

- subject

- introduce

- payslip

- message

Cập nhật:

- thêm variable {payslip}

- email template gồm: subject, content (content = introduce + {payslip} + message)

=> các thay đổi sau:

+ thay đổi default email template (test thử bằng cách tạo template mới)

+ update form config email template của template

+ update form send payslips, send payslip

+ sysfix trường content của email template đối với tất cả template, payroll: content = introduce + {payslip} + message

8. Thêm hiển thị Resolve ra ngoài payslip : khi đã resovle thì member không được chỉnh sửa confirm nữaCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.