Base Payroll

Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 5/2024
Thêm module Ứng tiền lương, giúp thông tin được quản lý tập trung trên Payroll (HDSD) - Bật cấu hình cho phép thanh toán tạm ứng và cài đặt: - Tạo ...
Mon, 20 Tháng 5, 2024 tại 3:43 CH
Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 6/2023
Cập nhật UX trong màn chi tiết bảng lương 1. Cải thiện giao diện bảng lương a. Có thể thay đổi độ cao của dòng tiêu đề và độ rộng của cột  - Có thể ...
Tue, 20 Tháng 6, 2023 tại 5:58 CH
Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 5/2023
1. Cập nhật giao diện màn hình Cấu hình bảng lương - Cập nhật giao diện chính - Tạo cột ở vị trí bất kỳ trong màn hình: + Khi thêm dữ liệu, có các op...
Fri, 19 Tháng 5, 2023 tại 2:59 CH
Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 4/2023
1. Mẫu bảng lương:  a. Thêm 2 phương pháp tính lương mới:  + Tính theo thông tin lương mới nhất trong chu kỳ (cắt chặng) (HDSD) + Tổng hợp từ các bảng lư...
Tue, 18 Tháng 4, 2023 tại 2:49 CH
Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 3/2023
1. Cho phép lấy giá trị các loại nghỉ theo giờ sang Payroll, đối với lịch Timesheet (loại Fixed) - Các biến để lấy Tổng số giờ sử dụng của 3 loại timeoff t...
Mon, 20 Tháng 3, 2023 tại 11:42 SA
Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 2/2023
1. Thêm/ xóa người theo dõi bảng lương khi bảng lương đã được tạo  2. Thêm trường old_stage_basic_salary để lấy được dữ liệu lương cơ bản cũ  3....
Wed, 22 Tháng 2, 2023 tại 3:14 CH
Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 12/2022
1. Cài đặt SLA duyệt bảng lương (HDSD) Cài đặt SLA duyệt ở Mẫu bảng lương, khi bảng lương Hoàn thành → nhắc nhở SLA duyệt được gửi đến tất cả người duyệt (...
Tue, 20 Tháng 12, 2022 tại 10:52 SA
Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Thêm biến overtime_hours để lấy số giờ tăng ca chưa nhân hệ số  2. Cho phép Lấy cấu hình từ mẫu in bảng lương, in phiếu lương khi bảng lương đã Hoàn ...
Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 9:53 SA
Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Cho phép chỉnh sửa khung thời gian của chu kỳ: Note: Với chu kỳ theo tháng thì khung thời gian tủy chỉnh phải luôn chứa 1 ngày trong tháng và tổng số ...
Wed, 21 Tháng 9, 2022 tại 11:01 SA
Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 7/2022
1. Cấu hình cột: Bổ sung thêm các biến timeoff theo giờ để lấy dữ liệu từ các timeoff theo giờ sang bảng lương Bổ sung các biến để lấy Tổng số phép sử dụng...
Mon, 18 Tháng 7, 2022 tại 10:13 SA