Base Payroll

Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 2/2023
1. Thêm/ xóa người theo dõi bảng lương khi bảng lương đã được tạo  2. Thêm trường old_stage_basic_salary để lấy được dữ liệu lương cơ bản cũ  3....
Wed, 22 Tháng 2, 2023 tại 3:14 CH
Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 12/2022
1. Cài đặt SLA duyệt bảng lương (HDSD) Cài đặt SLA duyệt ở Mẫu bảng lương, khi bảng lương Hoàn thành → nhắc nhở SLA duyệt được gửi đến tất cả người duyệt (...
Tue, 20 Tháng 12, 2022 tại 10:52 SA
Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Thêm biến overtime_hours để lấy số giờ tăng ca chưa nhân hệ số  2. Cho phép Lấy cấu hình từ mẫu in bảng lương, in phiếu lương khi bảng lương đã Hoàn ...
Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 9:53 SA
Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Cho phép chỉnh sửa khung thời gian của chu kỳ: Note: Với chu kỳ theo tháng thì khung thời gian tủy chỉnh phải luôn chứa 1 ngày trong tháng và tổng số ...
Wed, 21 Tháng 9, 2022 tại 11:01 SA
Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 7/2022
1. Cấu hình cột: Bổ sung thêm các biến timeoff theo giờ để lấy dữ liệu từ các timeoff theo giờ sang bảng lương Bổ sung các biến để lấy Tổng số phép sử dụng...
Mon, 18 Tháng 7, 2022 tại 10:13 SA
Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 6/2022
1. Cập nhật lấy thông tin thành phần lương từ Base HRM Tại cài đặt cột phiếu lương (configs columns) > Thêm auto column và lấy đúng ID của trường dữ liệ...
Tue, 21 Tháng 6, 2022 tại 5:14 CH
Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 4,5/2022
1. Hiển thị gợi ý biến, tên hàm, cú pháp khi định nghĩa công thức trong bảng lương  Gợi ý biến Gợi ý tên hàm Gợi ý cú pháp 2.Bổ sung thêm biến ...
Fri, 20 Tháng 5, 2022 tại 11:22 SA
Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 1/2022
1.Thêm mẫu in toàn bảng lương a, Tùy chỉnh mẫu in Chuẩn bị mẫu in là file docx và sử dụng các biến mẫu trong Variables list b, Khi tạo Payroll ...
Tue, 25 Tháng 1, 2022 tại 3:05 CH
Base Payroll - Cập nhật tính năng tháng 5,6,7,8/2021
1. Hiển thị công thức khi xuất excel 2. Thêm hàm BSWITCH Syntax: =BSWITCH(variable, val1, result1, [val2, result2], ..., [default]) Arguments - ...
Wed, 20 Tháng 10, 2021 tại 9:46 SA
Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 3/2023
1. Cho phép lấy giá trị các loại nghỉ theo giờ sang Payroll, đối với lịch Timesheet (loại Fixed) - Các biến để lấy Tổng số giờ sử dụng của 3 loại timeoff t...
Mon, 20 Tháng 3, 2023 tại 11:42 SA