Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 12/2022 in

Sửa đổi trên: Tue, 20 Tháng 12, 2022 tại 10:52 SA


1. Cài đặt SLA duyệt bảng lương (HDSD)

Cài đặt SLA duyệt ở Mẫu bảng lương, khi bảng lương Hoàn thành → nhắc nhở SLA duyệt được gửi đến tất cả người duyệt (trường hợp duyệt song song và 1 người duyệt), trường hợp duyệt lần lượt: đến lượt người duyệt nào thì nhắc nhở gửi đến người duyệt đó 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.