Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 5/2023 in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 5, 2023 tại 2:59 CH


1. Cập nhật giao diện màn hình Cấu hình bảng lương

- Cập nhật giao diện chính


- Tạo cột ở vị trí bất kỳ trong màn hình:

+ Khi thêm dữ liệu, có các option để chọn thêm ở vị trí nào trong bảng: Xuống cuối, lên đầu, lên trên hàng đang chọn, xuống dưới hàng đang chọn

+ Hàng đang chọn là hàng đang để trỏ chuột tại cột Định nghĩa

- Cột ID hỗ trợ dạng số, vậy có thể vừa nhập cả text và số


- Cột ID hệ thống: hỗ trợ thêm sẵn cấu trúc các biến khi lấy dữ liệu từ các app khác

- Bảng trợ giúp: Gom nhóm các biến hệ thống và cập nhật thêm các Hàm mà Payroll đang hỗ trợ

- Khi chọn loại dữ liệu Công thức sẽ tự động:

+ Thêm dấu bằng trước công thức

+ Thêm dấu ngoặc ( )

+ Hiển thị cấu trúc, định nghĩa gợi ý của công thức

2. Lấy dữ liệu nghỉ phép từ Hourly sang Payroll

- Danh sách biến được bổ sung

 • annual_tf_shift
 • annual_tf_point
 • annual_hour_tf_shift
 • annual_hour_tf_point
 • Hourly: annual_hour_tf_point = (Số giờ timeoff / số giờ chuẩn của ca) * số giờ chuẩn của ca 
 • Schedule: annual_hour_tf_point = (Số giờ timeoff / số giờ chuẩn của ca) * số công chuẩn của ca
 • annual_hour_tf_pto
 • Hourly: annual_hour_tf_pto = (Số giờ timeoff/số giờ chuẩn của ca) * (số giờ chuẩn của ca/Working hours per day)
 • Schedule: annual_hour_tf_pto = (Số giờ timeoff / số giờ chuẩn) * (số công chuẩn/Standard points per day)
 • annual_hour_tf_hour
 • unpaid_tf_shift
 • unpaid_tf_point
 • unpaid_hour_tf_shift
 • unpaid_hour_tf_point
 • Hourly: unpaid_hour_tf_point = (Số giờ timeoff / số giờ chuẩn) * số giờ chuẩn của ca
 • Schedule: unpaid_hour_tf_point = (Số giờ timeoff / số giờ chuẩn) * số công chuẩn
 • unpaid_hour_tf_pto
 • Hourly: unpaid_hour_tf_pto = (Số giờ timeoff/số giờ chuẩn) * (số giờ chuẩn/Working hours per day)
 • Schedule: unpaid_hour_tf_pto = (Số giờ timeoff / số giờ chuẩn) * (số công chuẩn/Standard points per day)
 • unpaid_hour_tf_hour
 • outside_tf_shift
 • outside_tf_point
 • outside_hour_tf_shift
 • outside_hour_tf_point
 • Hourly: outside_hour_tf_pto = (Số giờ timeoff / số giờ chuẩn) * số giờ chuẩn của ca
 • Schedule: outside_hour_tf_pto = (Số giờ timeoff / số giờ chuẩn) * số công chuẩn
 • outside_hour_tf_pto
 • Hourly: outside_hour_tf_pto = (Số giờ timeoff/số giờ chuẩn) * (số giờ chuẩn/Working hours per day)
 • Schedule: outside_hour_tf_pto = (Số giờ timeoff / số giờ chuẩn) * (số công chuẩn/Standard points per day)
 • outside_hour_tf_hour
 • personal_tf_shift
 • personal_tf_point
 • business_tf_shift
 • business_tf_point
 • other_tf_shift
 • other_tf_point

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.