Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 2/2023 in

Sửa đổi trên: Wed, 22 Tháng 2, 2023 tại 3:14 CH


1. Thêm/ xóa người theo dõi bảng lương khi bảng lương đã được tạo 


2. Thêm trường old_stage_basic_salary để lấy được dữ liệu lương cơ bản cũ 


3. Thêm API nhận dữ liệu trường input từ tool bên ngoài

https://documenter.getpostman.com/view/12068719/2s8YRmGrgf#14924ccb-79c3-4050-b0e8-09f49a989375

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.