Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 4/2023 in

Sửa đổi trên: Tue, 18 Tháng 4, 2023 tại 2:49 CH


1. Mẫu bảng lương: 

a. Thêm 2 phương pháp tính lương mới: 

+ Tính theo thông tin lương mới nhất trong chu kỳ (cắt chặng) (HDSD)

+ Tổng hợp từ các bảng lương khác (HDSD)

 Cài đặt trong từng Mẫu bảng lương và áp dụng cho mẫu bảng lương được tạo mới, không chỉnh sửa trên mẫu bảng lương cũ


b. Cho phép xóa mẫu bảng lương khi chưa có bảng lương được tạo từ mẫu đó 


c. Mẫu in bảng lương excel: thêm biến payroll_creator, payroll_cycle để lấy được thông tin chu kỳ lương và người tạo bảng lương 


2. Bảng lương: 

a. Thêm tính năng Nhập dữ liệu từ bảng lương khác (HDSD)

b. Popup hiển thị bản ghi chi tiết lương của từng nhân sự khi click vào tên nhân sự


c. Cấu hình cột: thêm biến terminated_reason_code và terminated_reason_name để lấy tên và mã lý do nghỉ việc hiển thị trên bảng lương

3. In phiếu lương hàng loạt trên cùng 1 file word (HDSD)Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.