Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 3/2023 in

Sửa đổi trên: Mon, 20 Tháng 3, 2023 tại 11:42 SA


1. Cho phép lấy giá trị các loại nghỉ theo giờ sang Payroll, đối với lịch Timesheet (loại Fixed)

- Các biến để lấy Tổng số giờ sử dụng của 3 loại timeoff theo giờ:

+ outside_hour_tf_hour: Tổng số giờ làm việc ngoài văn phòng theo giờ

+ annual_hour_tf_hour: Tổng số giờ nghỉ phép năm theo giờ

+ unpaid_hour_tf_hour: Tổng số giờ nghỉ không lương theo giờ


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.