Base Asset: Cập nhật tính năng tháng 10/2021 in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 10, 2021 tại 2:12 CH


Cập nhật cho phép tùy chỉnh mã Nhóm tài sản, CCDC, Kiểu tài sản,Nhà cung cấp, Nhóm tài sản, các update và lưu ý cho từng phần cụ thể như sau:

1.Mã Nhóm tài sản:

-Form tạo/chỉnh sửa Nhóm tài sản:

 • Cho phép tùy chỉnh mã nhóm tài sản
 • Mã nhóm tài sản tối đa 32 kí tự.

-Trên màn list Nhóm tài sản:

 • Hiển thị mã nhóm tài sản thay vì là hiện id như trước.
 • Các nhóm tài sản cũ sẽ mặc định mã theo id.

- Cập nhật form import/export:

 • Thêm cột Mã nhóm tài sản.
 • Bỏ button download example file do đã ghi chú lưu ý các trường trên form và có button Download template phía trên.
 • Sắp xếp lại thứ tự các trường trong file import/export để đồng bộ cấu trúc 2 file giống nhau nhất có thể: file xuất khác file nhập là có thêm trường id; nếu muốn dùng file xuất để nhập lại lên hệ thống thì phải xóa cột id đi thì mới nhập file đó lên được. 

2.Mã Nhà cung cấp:

-Form chỉnh sửa mã nhà cung cấp:

 • Cho phép tùy chỉnh mã nhà cung cấp 
 • nhà cung cấp tối đa 20 kí tự.

- Cập nhật form nhập/ xuất từ excel:

 • Bỏ button download file mẫu file do đã ghi chú lưu ý các trường trên form và có button Download file mẫu phía trên.
 • Sắp xếp lại thứ tự các trường trong file nhập/xuất để đồng bộ cấu trúc 2 file giống nhau nhất có thể: file xuất khác file nhập là có thêm trường id và thời gian tạo; nếu muốn dùng file xuất để nhập lại lên hệ thống thì phải xóa cột id đi thì mới nhập file đó lên được.

3.Mã Model:

-Form chỉnh sửa Kiểu tài sản:

 • Cho phép tùy chỉnh mã Kiểu tài sản
 • Kiểu tài sản tối đa 64 kí tự.

-Trong Cài đặt chung > Chính sách (loại bàn giao) có phần Chọn kiểu tài sản để lúc bàn giao tự động chọn tài sản theo chính sách: khi mã/tên kiểu tài sản thay đổi thì hiển thị trong chính sách không tự động thay đổi theo mà phải chọn kiểu tài sản lại.

- Cập nhật form nhập/xuất:

 • Bỏ button download file mẫu do đã ghi chú lưu ý các trường trên form và có button Download phía trên.
 • Sắp xếp lại thứ tự các trường trên form nhập
 • Trường Loại tài sản trong file nhập kiểu tài sản hiện sẽ chỉ hỗ trợ lấy theo tên Nhóm tài sản chứ không hỗ trợ lấy theo ID nhóm tài sản như trước nữa. 

4.Mã tài sản:

-Form tạo/chỉnh sửa tài sản:

 • Cho phép tùy chỉnh mã tài sản
 • tài sản tối đa 32 kí tự.

-Màn Chi tiết giao dịch và file in biên bản giao dịch: khi tên và mã tài sản thay đổi thì thông tin hiển thị trên chi tiết giao dịch và file in biên bản đã tạo trước đó không thay đổi theo, khi click vào tên/mã tài sản trong chi tiết giao dịch để view popup thì mới thấy thay đổi của thông tin tên và mã tài sản hiện tại.

-Màn chi tiết và file xuất file tài sản trong một Kiểm kê: khi tên và mã tài sản thay đổi thì thông tin đã tạo trước đó không thay đổi theo.

-Do hiện mã tài sản có thể thay đổi nên link truy cập khi quét QR code được sửa từ mã tài sản sang ID tài sản

- Cập nhật form nhập/ xuất:

 • Thêm cột mã tài sản
 • Bỏ button download example file do đã ghi chú lưu ý các trường trên form và có button Download phía trên.
 • Sắp xếp lại thứ tự các trường trong file nhập/xuất để đồng bộ cấu trúc 2 file giống nhau nhất có thể: file xuất tài sản khác file nhập là có thêm trường id, store, model name, status, end_date, created at; nếu muốn dùng file xuất để nhập lại lên hệ thống thì phải xóa các cột id, store, model name, status đi thì mới nhập file đó lên được.
 • Các trường Nhà cung cấp, nhóm tài sản trong file nhập hiện sẽ chỉ hỗ trợ lấy theo Tên nhà cung cấp, tên kiểu tài sản chứ không hỗ trợ lấy theo code nhà cung cấp và ID kiểu tài sản như trước nữa. 
 • Lưu ý khi nhập có trường Start date và Expired date phải nhập đúng format DD/MM/YYYY với định dạng text. Nếu nhập sai format DD/MM/YYYY thì ngày lên hệ thống sẽ bị sai, nếu nhập định dạng là Date thì ngày lên hệ thống sẽ bị hiện thành 01/01/1970.


-Khi các thông tin Store name, Model name, Model code, Vendor name thay đổi thì hiển thị thông tin gắn với tài sản trên màn hình sẽ thay đổi theo nhưng khi xuất thì vẫn lưu cache theo dữ liệu cũ => phải lưu chỉnh sửa lại tái sản thì khi xuất các thông tin Store name, Model name, Model code, Vendor name mới được cập nhật mới theo.

5.Mã CCDC:

-Form tạo/ chỉnh sửa CCDC

 • Thêm cột Mã CCDC.
 • Cho phép tùy chỉnh mã CCDC
 • CCDC tối đa 32 kí tự.

-Màn chi tiết giao dịch và file in biên bản giao dịch: khi tên và mã CCDC thay đổi thì thông tin đã tạo trước đó không thay đổi theo, khi click vào tên/mã CCDC trong chi tiết giao dịch để view popup thì mới thấy thay đổi của thông tin tên và mã CCDC hiện tại.

-Màn chi tiết và file xuất CCDC trong một Kiểm kê: khi tên và mã CCDC thay đổi thì thông tin đã tạo trước đó không thay đổi theo.

-Do hiện mã CCDC có thể thay đổi nên link truy cập khi quét QR code được sửa từ mã CCDC sang id CCDC

- Cập nhật form nhập/ xuất từ excel

 • Bỏ button download example file do đã ghi chú lưu ý các trường trên form và có button Download template phía trên.
 • Sắp xếp lại thứ tự các trường trong file nhập/ xuất để đồng bộ cấu trúc 2 file giống nhau nhất có thể: file xuất CCDC khác file nhập là có thêm trường id, store, model name, stocks, created at; nếu muốn dùng file xuất để nhập lại lên hệ thống thì phải xóa các cột id, store, model name, stocks đi thì mới nhập file đó lên được.
 • Các trường Nhà cung cấp, nhóm tài sản trong file nhập hiện sẽ chỉ hỗ trợ lấy theo tên Nhà cung cấp, tên nhóm tài sản chứ không hỗ trợ lấy theo code Nhà cung cấp hay  ID nhóm tài sản như trước nữa. 
 • Lưu ý khi nhập có trường Input date phải nhập đúng format DD/MM/YYYY với định dạng text. Nếu nhập sai format DD/MM/YYYY thì ngày lên hệ thống sẽ bị sai, nếu nhập định dạng là Date thì ngày lên hệ thống sẽ bị hiện thành 01/01/1970.


-Khi các thông tin Store name, Model name, Model code, Vendor name thay đổi thì hiển thị thông tin gắn với CCDC trên màn hình sẽ thay đổi theo nhưng khi xuất thì vẫn lưu cache theo dữ liệu cũ => phải lưu chỉnh sửa lại CCDC thì khi xuất các thông tin Store name, Model name, Model code, Vendor name mới được cập nhật mới theo.


Lưu ý chung cho các phần mã: 

-Check duplicate code Không phân biệt text in hoa hay thường.

-Code không được chứa khoảng trắng hay các kí tự đặc biệt, trừ 3 kí tự _ , . , -

-Các mã của tài sản, CCDC, kiểu tài sản, nhóm tài sản không được trùng nhau nhưng có thể trùng với mã của nhà cung cấp

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.