Base Asset

Base Asset: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Hỗ trợ nhập Địa điểm, Nhà cung cấp, Loại tài sản, Nhãn từ file excel - Địa điểm - Nhà cung cấp - Loại tài sản - Nhãn 2. Mục đích đề xuất: thêm...
Tue, 20 Tháng 9, 2022 tại 10:36 SA
Base Asset: Cập nhật tính năng tháng 10/2021
Cập nhật cho phép tùy chỉnh mã Nhóm tài sản, CCDC, Kiểu tài sản,Nhà cung cấp, Nhóm tài sản, các update và lưu ý cho từng phần cụ thể như sau: 1.Mã Nhóm tài...
Wed, 20 Tháng 10, 2021 tại 2:12 CH
Base Asset: Cập nhật tính năng tháng 10/2022
1. Cho phép chỉnh sửa Giao dịch: - Chỉnh sửa Giao dịch là Hành động tùy chỉnh - Cập nhật Lịch sử sau khi chỉnh sửa:
Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 2:57 CH