Base Asset

Base Asset: Cập nhật tính năng tháng 1/2024
1. Tab Tài sản: Thêm sắp xếp hiển thị tài sản theo ngày mua 2. Tab Báo cáo: Cập nhật thêm 1 tab hiển thị các báo cáo thông kế của tài sản, linh kiện/ ...
Thu, 18 Tháng 1, 2024 tại 4:05 CH
Base Asset: Cập nhật tính năng tháng 8/2023
1. Hỗ trợ xóa file trong chi tiết tài sản
Fri, 18 Tháng 8, 2023 tại 2:25 CH
Base Asset: Cập nhật tính năng tháng 4/2023
1. Cập nhật module khấu hao tài sản theo phương pháp khấu hao đường thẳng và khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (HDSD) - Khi tạo mới/ chỉnh sửa tài...
Tue, 18 Tháng 4, 2023 tại 3:23 CH
Base Asset: Cập nhật tính năng tháng 10/2022
1. Cho phép chỉnh sửa Giao dịch: - Chỉnh sửa Giao dịch là Hành động tùy chỉnh - Cập nhật Lịch sử sau khi chỉnh sửa:
Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 2:57 CH
Base Asset: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Hỗ trợ nhập Địa điểm, Nhà cung cấp, Loại tài sản, Nhãn từ file excel - Địa điểm - Nhà cung cấp - Loại tài sản - Nhãn 2. Mục đích đề xuất: thêm...
Tue, 20 Tháng 9, 2022 tại 10:36 SA
Base Asset: Cập nhật tính năng tháng 10/2021
Cập nhật cho phép tùy chỉnh mã Nhóm tài sản, CCDC, Kiểu tài sản,Nhà cung cấp, Nhóm tài sản, các update và lưu ý cho từng phần cụ thể như sau: 1.Mã Nhóm tài...
Wed, 20 Tháng 10, 2021 tại 2:12 CH