Base Asset: Cập nhật tính năng tháng 1/2024 in

Sửa đổi trên: Thu, 18 Tháng 1, 2024 tại 4:05 CH


1. Tab Tài sản: Thêm sắp xếp hiển thị tài sản theo ngày mua


2. Tab Báo cáo: Cập nhật thêm 1 tab hiển thị các báo cáo thông kế của tài sản, linh kiện/ tồn kho và theo địa điểm


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.