Base Asset: Cập nhật tính năng tháng 4/2023 in

Sửa đổi trên: Tue, 18 Tháng 4, 2023 tại 3:23 CH


1. Cập nhật module khấu hao tài sản theo phương pháp khấu hao đường thẳng và khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (HDSD)

- Khi tạo mới/ chỉnh sửa tài sản, quản lý địa điểm hoặc app admin/ owner có thể bật tính năng theo dõi khấu hao để bắt đầu theo dõi khấu hao cho tài sản


2. Cho phép người theo dõi Địa điểm có thể bàn giao tài sản


3. Cho phép xuất sử dụng nhiều linh kiện tồn kho cùng lúc


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.