Base Asset: Cập nhật tính năng tháng 9/2022 in

Sửa đổi trên: Tue, 20 Tháng 9, 2022 tại 10:36 SA


1. Hỗ trợ nhập Địa điểm, Nhà cung cấp, Loại tài sản, Nhãn từ file excel

- Địa điểm

- Nhà cung cấp

- Loại tài sản

- Nhãn

2. Mục đích đề xuất: thêm thiết lập Trường tùy chỉnh


3. In theo mẫu: hỗ trợ biến chức danh của người giao và người nhận tài sản


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.