Base Office: Cập nhật tính năng tháng 11/2021 in

Sửa đổi trên: Fri, 5 Tháng 11, 2021 tại 11:21 SA


1. Thêm in văn bản theo mẫu (App admin thiết lập trong từng loại văn bản)

- Thiết lập trong từng Loại văn bản: 

Chuẩn bị mẫu in và sử dụng biến mặc định của hệ thống 


In trong trang chi tiết văn bản

- Văn bản đến:

+ Thêm mã số văn bản đến 

Trang chi tiết xem được mã công văn đến

+ Hỗ trợ tìm kiếm theo mã văn bản đến

+ Thêm trạng thái và ghi chú cho việc xử lý văn bản đến sau khi duyệt hoàn toàn, bộ lọc hỗ trợ thêm trạng thái “Đã xử lý”

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.