Base Office

Base Office: Cập nhật tính năng tháng 5/2024
Cho phép tìm kiếm được nội dung của trường tùy chỉnh  - Để tìm kiếm được cần bật Tìm kiếm nâng cao - Hỗ trợ tìm kiếm được nội dung ở tất cả các loại: Văn ...
Mon, 20 Tháng 5, 2024 tại 2:59 CH
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 3/2024
1. Cập nhật giao diện khi chọn Người nhận văn bản  - Thay vì @tag username như trước, có thể gõ trực tiếp username kết quả sẽ trả về - Chọn, chỉnh sửa ...
Tue, 19 Tháng 3, 2024 tại 11:07 SA
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 1/2024
Có thể nhận file đã ký điện tử trong nhiệm vụ/ đề xuất của Workflow/ Request thành file văn bản ban hành trên Office: - Bài toán: Khi cài đặt webhook chuyể...
Thu, 18 Tháng 1, 2024 tại 3:31 CH
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 12/2023
1. Cập nhật module Duyệt cấp số văn bản: a. Thêm cấu hình Phân quyền Duyệt cấp số văn bản trong Office: - Cài đặt trong Tùy chỉnh >> Quản lý chung &...
Tue, 19 Tháng 12, 2023 tại 3:07 CH
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 11/2023
1. Với loại văn bản có cài mã chứa biến liên quan đến Sổ văn bản, khi duyệt cấp số văn bản tự động hiển thị dữ liệu tương ứng - Với các file trình ký từ Wo...
Mon, 20 Tháng 11, 2023 tại 10:07 SA
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 10/2023
1. Thêm tùy chọn mở tab khác khi xem văn bản: 2. Cập nhật phân quyền xem loại văn bản: - Thêm checkbox Cài đặt nhóm thành viên (Base Account) có quyề...
Thu, 19 Tháng 10, 2023 tại 10:39 SA
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 9/2023
1. Cập nhật phân quyền: a. Loại văn bản: chăn quyền tải file đính kèm hàng loạt - Cài đặt trong từng loại văn bản: b. Cây thư mục: thêm cấu hình giới ...
Thu, 21 Tháng 9, 2023 tại 4:50 CH
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 6/2023
1. Thêm người theo dõi theo nhóm trên Base Account, giới hạn 100 người
Sat, 17 Tháng 6, 2023 tại 10:49 SA
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 5/2023
1. Văn bản: thêm tùy chọn “Sao chép liên kết” giúp người dùng dễ dàng chia sẻ liên kết 2. Xuất dữ liệu: bổ sung thêm xuất Trường tùy chỉnh ra file excel ...
Thu, 18 Tháng 5, 2023 tại 3:01 CH
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 3/2023
1. Cho phép chỉnh sửa Mã văn bản (trường counter) nếu bật cấu hình “Cập nhật thủ công” của từng loại văn bản - Lưu ý việc chỉnh sửa có thể dẫn đến mã văn ...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 4:20 CH