Base Office

Base Office: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Bổ sung thêm tag cho văn bản - Admin cài đặt bộ tag trong Quản lý chung - KHi tạo văn bản người dùng sẽ sử dụng các tag đã cài đặt sẵn, tag sẽ hiển t...
Fri, 18 Tháng 11, 2022 tại 2:58 CH
Base office: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Hỗ trợ gỡ Liên kết cha trong từng văn bản Thêm nút bỏ liên kết phiên bản cha bên dưới thông tin phiên bản cha   Người có quyền bỏ liên kết phiên bản ch...
Tue, 20 Tháng 9, 2022 tại 2:56 CH
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 8/2022
1.Luồng phê duyệt: thêm loại Chỉ cần 1 người duyệt - Thiết lập riêng cho từng loại văn bản, khi chọn "Chỉ cần một người duyệt" thì văn bản chỉ cầ...
Thu, 18 Tháng 8, 2022 tại 5:02 CH
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 1/2022
1. Cập nhật lại thiết lập gửi thông báo qua email: - Bật thiết lập trong từng Loại văn bản: - Khi bật thiết lập xong trong từng công văn sẽ có tùy ch...
Thu, 20 Tháng 1, 2022 tại 2:37 CH
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 11/2021
1. Thêm in văn bản theo mẫu (App admin thiết lập trong từng loại văn bản) - Thiết lập trong từng Loại văn bản:  Chuẩn bị mẫu in và sử dụng biến mặc định...
Fri, 5 Tháng 11, 2021 tại 11:21 SA
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 10/2021
1. Trong từng loại văn bản thêm thiết lập SLA khi duyệt công văn 2. Cập nhật bộ lọc nâng cao: cho phép lọc được nhiều thông tin hơn: Thời gian tạo, Ngày ...
Wed, 20 Tháng 10, 2021 tại 4:06 CH
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 9/2021
a. Loại văn bản: - Thêm tab quản lý Phiên bản cha - Thêm tùy chọn Kiểm tra tính duy nhất của mã văn bản - Thêm tùy chọn Duyệt lần lượt b. Công văn: ...
Thu, 14 Tháng 10, 2021 tại 3:58 CH
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 7/2021
- Khi tạo văn bản mới thêm option “Người theo dõi thêm người theo dõi khác” - Trong cài đặt loại văn bản, bổ sung tính năng duyệt lần lượt đối với người ...
Sat, 9 Tháng 10, 2021 tại 9:33 SA