Base office: Cập nhật tính năng tháng 9/2022 in

Sửa đổi trên: Tue, 20 Tháng 9, 2022 tại 2:56 CH


1. Hỗ trợ gỡ Liên kết cha trong từng văn bản

Thêm nút bỏ liên kết phiên bản cha bên dưới thông tin phiên bản cha 

 Người có quyền bỏ liên kết phiên bản cha là

- Người tạo văn bản

- System owner,

- Người quản lí mã văn bản, người duyệt văn bản, người quản lí kho ( được cấu hình quyền quản lí/ sửa văn bản)

2. Thêm tính năng tìm kiếm văn bản cho Owner 

3. Tạo văn bản liên kết sau khi văn bản được ban hành

Thêm phần chỉnh sửa văn bản liên kết

Người có quyền sửa văn bản liên kết là:

- Người tạo

- System owner

- Người quản lí mã văn bản, người duyệt mã văn bản, người quản lí kho ( nếu được cấu hình có quyền quản lí/ chỉnh sửa văn bản)


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.