Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 11/2021 in

Sửa đổi trên: Fri, 12 Tháng 11, 2021 tại 1:26 CH


1. Thêm thiết lập SLA đánh giá công việc, công việc con:

- Với công việc: sẽ nhắc nhở cho người được chỉ định đánh giá và người giao (nếu bật trong thiết lập).

- Với công việc con: sẽ nhắc nhở cho người giao công việc con

- SLA cho phép: 0.01 giờ - 10000 giờ.

- Các nhắc nhở trên Reminder sẽ có tiền tố [Review] trước tên công việc2.Giới hạn giao việc @tag 1 người

-Hiện thông báo lỗi khi tạo công việc và tag nhiều hơn 1 người được giao


3. Cho phép đính kèm file & cập nhật file kết quả công việc đồng thời

- Ẩn % khi dự án/phòng ban không bật thiết lập cho phép hiển thị phần trăm hoàn thành của công việc, kể cả công việc đã có phần trăm > 0 trước đó.

- Thêm nút Thêm tài liệu khi cập nhật kết quả công việc (chỉ thêm file, không cho update file cũ) tối đa 10 file mỗi lần.

4.Thêm tính năng tìm kiếm mục tiêu 

- Hỗ trợ tìm kiếm theo tên mục tiêu

5. Thêm cột email khi Xuất excel báo cáo công việc được giao theo thành viên và Báo cáo công việc đã tạo theo thành viên tại trang báo cáo của phòng ban/ dự án


6. Cập nhật các key cho tranformer webhook ( áp dụng với trường dữ liệu tùy chỉnh)

a. Các key mặc định của trường dữ liệu thông thường

 • assigner.name
 • assigner.username
 • assigner.email
 • assigner.title
 • assignee.name
 • assignee.username
 • assignee.email
 • assignee.title
 • project.id
 • project.name
 • time.created_at_date
 • time.created_at_datetime
 • time.completed_date
 • time.completed_datetime
 • time.deadline_date
 • time.deadline_datetime
 • time.start_date
 • time.start_datetime
 • time.last_update_date
 • time.last_update_datetime

VD cách thiết lập: "thong_tin" là inputkey của 1 trường dữ liệu tùy chỉnh bên đầu nhận dữ liệu

b. Các trường dữ liệu dạng bảng:

Ví dụ: Thông tin ô dữ liệu ở hàng 2 cột 5 của trường dữ liệu tùy chỉnh có mã inputkey là: bang_bao_gia

>> Cách thiết lập: table_custom_bang_bao_gia.2_5


7. Thêm màn hình Webhook traces:

+ Hiển thị danh sách ghi nhận các webhook đã bắn đi thành công hay chưa (trạng thái received)

+ Cho phép re-run với các webhook chưa bắn đi thành công

Toàn bộ hệ thống 

Trong từng phòng ban/ dự án 
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.