Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 11/2021 in

Sửa đổi trên: Wed, 10 Tháng 11, 2021 tại 10:15 SA


1. Thêm trang Tất cả nhiệm vụ của hệ thống cho system owner 

2. Update cơ chế “Không giao cho ai để người quản lý giai đoạn quyết định”

Khi chọn chế độ giao lại nhiệm vụ là “Không giao cho ai – Để người quản lý giai đoạn quyết định” sẽ có thêm trường “SLA in hours to assign job“: Cho phép thiết lập thời gian giao nhiệm cho quản trị giai đoạn


- Khi nhiệm vụ vào giai đoạn, sẽ có Reminder cho người quản trị tại tab Quan trọng


3. Cho phép thiết lập vị trí đặt QR code


Thêm tùy chỉnh chọn vị trí gắn qrcode cho từng mẫu in (chọn 1 trong 4 góc). Mặc định qrcode ở phía trên bên trái.

4. Tăng số lượng tối đa stage lên 30

Tăng giới hạn tạo giai đoạn của 1 workflow lên 30 (tính cả giai đoạn Done và Failed). Khi tạo quá 30 stage sẽ có cảnh báo "Cho phép tạo tối đa 30 giai đoạn".


5. Đồng bộ thời gian làm việc với SLA của giai đoạn khi giao nhiệm vụ cho người thực thi khác.

Khi nhiệm vụ được giao lại

- Nếu người thực thi không có Lịch làm việc hoặc workflow không cho phép tính deadline theo timesheet thì deadline được tính lại theo deadline của giai đoạn

- Nếu người thực thi có Lịch làm việc  & workflow cho phép tính deadline theo Lịch làm việc thì deadline được tính lại theo Lịch làm việc.


6, Đồng bộ thời gian làm việc với SLA của công việc

- Thiết lập trong workflow "Thời hạn của CÔNG VIỆC được tính toán theo lịch làm việc của nhân viên đã được cài đặt trong Base Account?".+ Nếu người thực thi không có Lịch làm việc hoặc workflow không cho phép tính deadline theo Lịch làm việc  hoặc công việc không được giao cho ai thì deadline được tính theo deadline của giai đoạn

+ Nếu người thực thi có Lịch làm việc  && workflow cho phép tính deadline theo Lịch làm việc nên deadline được tính theo Lịch làm việc .

- Khi giao lại deadline sẽ được tính lại theo timesheet, thời hạn đã thiết lập

+ Đối với công việc tự sinh, khi giao lại sẽ cập nhật lại deadline theo thời hạn đã thiết lập khi t công việc được sinh ra.

+ Các công việc của nhiệm vụ được tạo thủ công sau đó thì không có deadline thì sẽ không cập nhật deadline theo Lịch làm việc  và khi giao lạicũng sẽ không được tính lại dealine

+ Khi xóa người thực thi sẽ giữ nguyên deadline hiện tại


7,Nhân bản nhiệm vụ hỗ trợ đính kẻm file

Trong form nhân bản có thể xem được các file cũ, có thể xóa hoặc thay thế chúng ở cả trường dữ liệu tùy chỉnh dạng file và trường file đính kèm.8, Hiển thị dạng Bảng trong chi tiết Lịch sử hoạt động


9. Thêm màn hình Webhook traces:

+ Hiển thị danh sách ghi nhận các webhook đã bắn đi thành công hay chưa

+ Cho phép re-run với các webhook chưa bắn đi thành công

Toàn bộ hệ thống 

Trong từng workflow


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.