Base Request: Cách thiết lập thứ tự người duyệt trong 1 đề xuất in

Sửa đổi trên: Sun, 22 Tháng 5, 2022 tại 4:39 CH


Để thiết lập thứ tự người duyệt trong 1 đề xuất, bạn cần thiết lập trong từng nhóm đề xuất như sau:

- Bước 1: Truy cập vào request.base.vn hoặc chọn Base Request trên thanh app

- Bước 2: Chọn 1 nhóm đề xuất cần thiết lập. Thông tin người duyệt được hiển thị ở phần Luồng nguời duyệt:

Người duyệt trên Base Request chia thành 4 loại, bạn nhấn vào nút Thêm để tạo mới khối người duyệt


+ Người duyệt cố định: người duyệt cố định trong tất cả các đề xuất tạo từ form này 

+ Quản lý trực tiếp: Có thể chọn quản lý trực tiếp từ Base account hoặc tag trực tiếp quản lý trực tiếp khi tạo đề xuất

+ Người duyệt linh động: người tạo có thể tag những người liên quan cần duyệt đề xuất này

+ Thêm người duyệt theo điều kiện: Tạo các điều kiện Nếu...Thì...để chia nhánh nguời duyệt theo nhu cầu


- Bước 3: Click vào dấu : để di chuyển khối người duyệt lên trên hoặc xuống dưới. Khối nào ở trên sẽ được duyệt trước


- Bước 4: Nếu 1 người duyệt bị trùng giữa các khối duyệt (khối linh động, khối quản lý trực tiếp, khối cố định, khối điều kiện)

Bạn chọn ưu tiên vai trò duyệt của khối xuất hiện trước hoặc khối duyệt sau


Sau khi thiết lập xong, form tạo đề xuất mới hiển thị thứ tự đúng như vậy


Lưu ý: Khi tạo request nếu 1 user thuộc từ 2 nhóm người duyệt trở lên thì vị trí và SLA của user trong luồng duyệt của đề xuất vừa tạo sẽ được lấy theo nhóm người duyệt cuối cùng mà user đó thuộc theo thiết lập thứ tự trong nhóm đề xuất

Ví dụ:

  • Thiết lập thứ tự nhóm người duyệt là: Người duyệt linh động > Người duyệt cố định > Quản lý trực tiếp

  • User A được tag vừa là Người duyệt linh động, vừa là Người duyệt cố định

=> Vị trí và SLA của user A trong luồng duyệt của đề xuất sẽ lấy theo nhóm Người duyệt cố định, do trong nhóm đề xuất đang cài thứ tự nhóm Người duyệt cố định sau nhóm Người duyệt linh động.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.