Webhook: Cách tạo chatbot từ Base Workflow sang Base Message in

Sửa đổi trên: Mon, 16 Tháng 5, 2022 tại 9:48 SA


Bài toán: Khi một nhiệm vụ được tạo ra ở Workflow sẽ tự động có một tin nhắn thông báo vào một group chat ở Base Message


Bước 1. Tạo một quy trình cần bắn thông tin đi


Bước 2. Vào group chat ở Base Message muốn nhận thông báo từ Workflow > Chọn dấu “..” > Incoming webhook integration > Copy đường dẫn


Bước 3. Vào dấu “...” > Chọn Quản lý webhook workflow > Dán đường dẫn vừa copy ở Message vào mục Webhook jobCreated


Bước 4. Tạo thêm các transformer để bổ sung nội dung cho đoạn thông báo ở Base Message. 

Có 4 biến mặc định được sử dụng là: bot_username, bot_name, base_content, base_blocks. Các biến này đã được thiết lập sẵn. Tuy nhiên, người dùng có thể chỉnh sửa lại theo ý muốn:

- Muốn gửi message đẩy đủ theo mặc định thì không cần tùy biến

- Muốn gửi với content khác, tùy biến cho base_content, nếu bạn muốn lấy thông tin từ các trường tùy chỉnh thì copy input key của nội dung trường muốn lấy và tạo theo mẫu sau: 

  • base_content ở đây tôi tạo là: Mau xử lý hợp đồng cho khách **{custom_ten_khach_hang}** nhanh thui nào {username} ơi! 
  •  Ở đây ten_khach_hang là 1 input key ở trường tùy chỉnh, username là username của người nhận nhiệm vụ tại bước đó


 

- Muốn gửi message không có block thì tùy biến một dòng text bất kì cho base_blocks. Nếu bạn chọn null thì tin nhắn gửi đi sẽ không có đường link dẫn tới job ở Workflow

Kết quả là

- Muốn in đậm 1 đoạn text trong content dùng **text**

- Muốn in nghiêng 1 đoạn text trong content dùng *text*

- Vừa in nghiêng vừa in đậm dùng ***text***Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.