Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 1/2022 in

Sửa đổi trên: Tue, 25 Tháng 1, 2022 tại 3:05 CH


1.Thêm mẫu in toàn bảng lương

a, Tùy chỉnh mẫu in


Chuẩn bị mẫu in là file docx và sử dụng các biến mẫu trong Variables list


b, Khi tạo Payroll sẽ lấy config từ template, bao gồm cả payroll print template

Nếu muốn cập nhật lại config từ template thì sử dụng tính năng Pull config from template


c, In bảng lương


Xem trước mẫu


File in ra có dạng như sau


2.Thêm tùy chọn tắt chức năng gửi email khi gửi bảng lương cho nhân viên

Thêm option Send payslip email khi gửi phiếu lương ở trang Tùy chỉnh và cấu hình mặc định là có gửi email.Ở form Send payslips có option Send payslip email, lấy giá trị mặc định theo cấu hình chung của hệ thống


3. Cho phép người duyệt bảng lương xuất được bảng lương sau khi bảng lương đã được phê duyệt


4. Cập nhật trang confirmation

- Cập nhật giao diện

- Hiển thị tất cả các record

- Thêm bộ lọc theo trạng thái confirm, resolve

- Thêm thống kê

5. Cập nhật biến giờ công cũ và giờ công hiện tại để lấy dữ liệu từ Hourly

- Giờ công cũ: old_stage_day_points

- Giờ công hiện tại: day_points6. Payroll nhận biến custom từ Overtime

Payroll sẽ tạo biến auto có sys_id dạng overtime_formulaid để nhận giá trị tổng của biến formula khai báo bên OvertimeCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.