Base Timesheet: Quy trình thực hiện hoàn thiện bảng công in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 10:28 SA


Để thực hiện quy trình tính bảng công trong Timesheet bạn truy cập https://timesheet.base.vn/ hoặc app Base Timesheet trên Menu app. Sau đó, bạn chọn 1 bảng công cần tính và làm theo các bước sau:

Bước 1: Chỉnh sửa thời gian chấm công

(Dữ liệu chấm công được đồng bộ từ Base checkin)

- Tại đây, bạn có thể thực hiện thêm/xóa log chấm công đã có

- Nhập/xuất dữ liệu chấm công

Bước 2: Chỉnh sửa lịch làm việc

- Tại đây, bạn có thể đồng bộ ngày nghỉ lễ hoặc cập nhật lại lịch làm việc nếu có thay đổi lịch làm việc tại HRM

- Thêm ca hoặc thêm ca bổ sung cho lịch làm việc

Bước 3: Áp dụng công thức excel

- Hệ thống sử dụng công thức đã cài đặt của lịch làm việc để tính số công cho từng nhân sự

- Nếu dữ liệu đã đúng quản lý chọn Lưu lại để lưu lại dữ liệu cuối cùng của bảng chấm công và chuyển sang bước sau

Bước 4: Chỉnh sửa số công

- Bạn chọn:

+ Lưu lại để lưu lại kết quả cuối cùng
+ Khóa dữ liệu để không thể thay đổi dữ liệu
+ Nhập số công của ca theo bảng excel
+ Xuất dữ liệu bảng chấm công

- Gửi bảng công cho nhân sự

- Done: Khi dữ liệu đã hoàn chỉnh, bạn chọn Done để khóa hoàn toàn dữ liệu

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.