Base Office Ver2 - Thêm trường dữ liệu tùy chỉnh trong từng loại văn bản in

Sửa đổi trên: Thu, 23 Tháng 12, 2021 tại 4:59 CH


Để thêm trường tùy chỉnh trong từng loại văn bản bạn vào Base Office từ menu app hoặc truy cập theo link https://office.base.vn/.. Sau đó, bạn chọn "Tùy chỉnh" và thực hiện theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn "Loại văn bản" => "Sửa" => "Trường tùy chỉnh"

Bước 2: Chọn "Thêm trường mới" và chọn định dạng của trường

Bước 3: Điền thông tin => "Lưu lại"

- Tên trường: Chọn định dạng
- Loại dữ liệu:
+ Number (integer): số nguyên

+ Number, decimal-point: Số, số thập phân
+ Multi-line text: Dữ liệu text dài
+Dropdown, single: Dạng lựa chọn, chỉ chọn 1 đáp án
+ Dropdown, multiple: Dạng lựa chọn, có thể chọn nhiều đáp án
+ Ngày: chọn ngày
+ Date & time: ngày và giờ
+ Check box: các lựa chọn có dạng ô tích
- Bắt buộc: lựa chọn trường bắt buộc hay không
- Miêu tả ngắn: Miêu tả thông tin về trường


Sau khi hoàn thiện bạn chọn "Lưu lại" để hoàn thành việc bổ sung Trường tùy chỉnh cho loại văn bản.

Các văn bản được tạo sauđó sẽ có bổ sung thêm trường tùy chỉnh để bổ sung thông tin


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.