Base Payroll - Thiết lập lấy dữ liệu trường tùy chỉnh Schedule sang bảng lương in

Sửa đổi trên: Sat, 1 Tháng 7, 2023 tại 9:55 SA


Để thiết lập lấy dữ liệu từ trường tùy chỉnh của Schedule sang bảng lương Payroll bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Bạn truy cập Base Schedule từ menu app hoặc link https://schedule.base.vn/ > Chọn Cài đặt > Lịch làm việc > Chọn công thức

Bước 2: Chọn Thêm và cài đặt công thức cho dữ liệu cần chuyển sang Payroll > Sau đó Lưu lại

Bước 3: Chọn Base Payroll từ menu app hoặc truy cập link https://payroll.base.vn/, chọn template bạn muốn lấy dữ liệu từ schedule

Bước 4: Chọn Sửa > Cấu hình cột


Bước 5: Chọn loại Hệ thống và chọn gợi ý từ Base Schedule

Hệ thống gợi ý sẵn biến custom_schedule_....

Bạn điền thêm mã key của trường tùy chỉnh timesheet vào sau dấu _

Nhấn Lưu lại để hoàn tất thao tác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.