Base Payroll - Thiết lập lấy dữ liệu từ timesheet sang Payroll in

Sửa đổi trên: Mon, 27 Tháng 12, 2021 at 3:12 CH


Để thiết lập dữ liệu từ Timesheet sang Payroll bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:
Bước 1:  Chọn biểu tượng Base Timesheet từ menu app hoặc truy cập link https://timesheet.base.vn/, bạn chọn "Tùy chỉnh" => "Workday" => chọn lịch làm việc => "Tùy chỉnh công thức"

Bước 2: Chọn "+Add" để thêm trường công thức => "Lưu lại"

Bước 3: Bổ sung công thức cho trường đã thêm => "Lưu lại"

Bước 4: Bạn chọn Base Payroll từ menu app hoặc truy cập link https://payroll.base.vn/, sau đó chọn "Template" => bảng lương cần lấy dữ liệu

Bước 5: Tại biểu tượng mũi tên => chọn "Config Columns" 

Bước 6: Chọn "+Auto Column" và điền Sys ID theo cú pháp custom_timesheet_fieldid  => "Lưu lại"


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.