Base Payroll - Thiết lập lấy dữ liệu từ timesheet sang Payroll in

Sửa đổi trên: Sat, 1 Tháng 7, 2023 tại 9:52 SA


Để thiết lập dữ liệu từ Timesheet sang Payroll bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:
Bước 1:  Chọn biểu tượng Base Timesheet từ menu app hoặc truy cập link https://timesheet.base.vn/, bạn chọn Tuỳ chỉnh > Workday > Chọn lịch làm việc > Tuỳ chỉnh công thức 

Bước 2: Chọn +Add để thêm trường công thức > Lưu lại

Bước 3: Bổ sung công thức cho trường đã thêm > Lưu lại

Bước 4: Bạn chọn Base Payroll từ menu app hoặc truy cập link https://payroll.base.vn/, sau đó chọn Mẫu bảng lương > Chọn bảng lương cần lấy dữ liệu

Bước 5: Tại biểu tượng mũi tên => chọn Cấu hình cột


Bước 6: Chọn loại Hệ thống và chọn gợi ý từ Base Timesheet

Hệ thống gợi ý sẵn biến custom_timesheet_....

Bạn điền thêm mã key của trường tùy chỉnh timesheet vào sau dấu _

Nhấn Lưu lại để hoàn tất thao tác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.