Base Goal - Checkin 1 mục tiêu cá nhân in

Sửa đổi trên: Thu, 30 Tháng 12, 2021 tại 2:50 CH


Để checkin một mục tiêu tại Base Goal bạn vào Base Goal từ menu app hoặc truy cập link https://goal.base.vn/.. Sau đó bạn vào mục tiêu ca nhân dạng KPI và làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn mục "Checkin"

Bước 2: Điền giá trị checkin => chọn "Lưu lại"

- Giá trị cập nhật: Điền giá trị cần checkin

- Đã hoàn thành việc gì: Điền tiêu đề nội dung checkin
- Mô tả bổ sung: Mô tả thêm cho checkin
Bước 3: Kết quả nhận được

- Dữ liệu checkin được bổ sung thêm vào mục tiêu đã tạo


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.