Base Goal - Checkin mục tiêu tự động bằng webhook in

Sửa đổi trên: Wed, 29 Tháng 3, 2023 tại 1:52 CH


Nếu bạn cần checkin tự động công việc từ các app khác trong bộ sản phẩm Base sang Base Goal có thể sử dụng Webhook để bắn dữ liệu tự động. Để thực hiện bạn truy cập https://goal.base.vn/ hoặc Base Goal từ menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Tại phần trường tùy chỉnh của nơi chuyển dữ liệu đi cài đặt các trường dữ liệu:

+ cycle:  ID chu kỳ lấy dữ liệu của Base Goal (bắt buộc có)

+ user: Người chịu trách nhiệm mục tiêu (bắt buộc có)
+ value: giá trị checkin (bắt buôc có)
+ name: Tiêu đề checkin (bắt buộc có)
+ content: Nội dung checkin (không bắt buộc)


Bước 2: Chọn "Cài đặt" => "Metric" => Chọn mũi tên tại "Chỉnh sửa" => "Webhook"

Bước 3: Copy dải API endpoint để paste và app muốn lấy dữ liệu

Bước 4: Vào app cần lấy dữ liệu, mục webhook paste API (VD: mô phỏng tại app Base Workflow)

Bước 5: Cài đặt tranformer trong cài đặt webhook => "Save"

Chuyển các trường dữ liệu tương ứng ở bước 1 thành giá trị checkin thông qua tranformer theo cú pháp: {custom_key}

(key được lấy theo key của trường tùy chỉnh)


Kết quả:
- Khi tạo nhiệm vụ tại nơi chuyển dữ liệu đi điền đủ các dữ liệu đã cài đặt


- Kết quả checkin

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.