Base Timeoff: Thiết lập mẫu đề xuất nghỉ theo giờ in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 6, 2023 tại 8:48 SA


Để thực hiện thiết lập mẫu đề xuất nghỉ theo giờ trong Timeoff, bạn chọn Base Timeoff ở menu app hoặc truy cập link https://timeoff.base.vn/.. Sau đó bạn làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn 
"Cài đặt" => "Tạo mới"

Bước 2: Điền thông tin


Trong form tạo sẽ bao gồm các thông tin

 • Tên nhóm

 • Mã nhóm 

 • Người phê duyệt: những người duyệt trong đề xuất này

 • Loại phép: lựa chọn 1 trong 3 loại Làm việc ngoài văn phòng theo giờ, Nghỉ phép năm theo giờ, Nghỉ không lương theo giờ

 • Người xác nhận: những người xác nhận trong đề xuất này

 • SLA đề xác nhận: Thời hạn (theo giờ) để xác nhận đề xuất. Để trống nếu bạn không đặt thời hạn

 • Yêu cầu phê duyệt từ quản lý trực tiếp: Nếu bạn chọn có, người tạo đề xuất phải gửi nó cho người quản lý trực tiếp trước

 • Yêu cầu phê xác nhận từ quản lý trực tiếp: Nếu bạn chọn có, người tạo đề xuất phải gửi nó cho người quản lý trực tiếp sau khi duyệt

 • Quy trình phê duyệt: lựa chọn 1 trong 3 loại Duyệt đồng thời, Duyệt lần lượt, Một người duyệt

 •  SLA để duyệt: Thời hạn (tính theo giờ) để xử lý đề xuất nghỉ phép này. Để trống nếu bạn không đặt thời hạn

 • Bắt buộc theo khoảng giới hạn?

 • Khoảng số ngày giới hạn : Số ngày tối thiểu phải tạo trước ngày nghỉ thực tế. Nhập số âm để thiết lập số ngày tạo sau tối đa so với ngày nghỉ thực tế. Để trống và người dùng không thể tạo đề xuất với ngày nghỉ trong quá khứ

 • Giới hạn số ngày nghỉ: Giới hạn số ngày liên tiếp được chọn trong 1 đề xuất (tối đa 15 ngày và bỏ qua ngày không có ca làm việc). Để trống nếu bạn muốn chọn tối đa

 • Giới hạn số đề xuất được duyệt: Giới hạn số lượng đề xuất được duyệt mỗi tháng. Để trống nếu không có giới hạn

 • Giới hạn số đề xuất được tạo: Giới hạn số lượng đề xuất được tạo mỗi tháng. Để trống nếu không có giới hạn

 • Có hiệu lực với: Chọn nhóm có quyền tạo đề xuất

 • Người theo dõi: Người theo dõi mặc định của đề xuất

 • Miêu tả

Bước 3: Giao diện khi người dùng tạo đề xuất sẽ có thêm tùy chỉnh giờ nghỉ

Lưu ý:
- Nhân sự xin nghỉ phải có ca làm việc trong ngày xin nghỉ

- Cho phép nhân sự tạo timeoff theo giờ cho ca qua đêm


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.