Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 1/2022 in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 1, 2022 tại 2:33 CH


1. Mở rộng kích thước trường dữ liệu dạng bảng

-Thêm nút Expand khi chỉnh sửa từng trường dữ liệu loại bảng

-Khi chọn Expand sẽ hiện ra một form mới có độ dài lớn, có cố định cột đầu tiên và header.

-Không hỗ trợ mở rộng trên bản mobile

*Lưu ý: nếu đang nhập dở dữ liệu bảng (chưa lưu form) mà chọn Expand thì sẽ bị mất dữ liệu đang nhập dở do khi click expand là mở ra 1 form mới.2. Bổ sung trường dữ liệu loại Title

- Thêm trường dữ liệu tùy chỉnh loại Title.*Lưu ý:

  • Không check bắt buộc cho trường dữ liệu loại Title (dù trong thiết lập có bật bắt buộc).
  • Không chuyển được từ trường loại Title sang loại khác và ngược lại.


3.Bổ sung API chuyển sang giai đoạn sau của nhiệm vụ

-Thêm api chuyển sang giai đoạn sau của nhiệm vụ: https://workflow.{{domain}}/extapi/v1/job/next

-Lưu ý với phần trường dữ liệu tùy chỉnh:

+ Hỗ trợ các loại trường dữ liệu, trừ 2 loại file và bảng.

+ Nếu các trường dữ liệu đã được nhập dữ liệu của giai đoạn sau từ trước, khi bắn API chuyển giai đoạn mà để trống thì tương ứng với hành động xóa dữ liệu trường đó khi chuyển giai đoạn (chỉ giữ được trường loại file).

=> Chi tiết tại link: https://documenter.getpostman.com/view/1345096/SWE84Hd1?version=latest#bac2b028-4bc6-4513-a2c2-1c80525b1704


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.