Base Request: Ý nghĩa của các Luồng phê duyệt in

Sửa đổi trên: Fri, 18 Tháng 3, 2022 tại 10:55 SA


Trên Base Request có 3 luồng phê duyệt, cụ thể ý nghĩa và cách dùng từng luồng như sau:

VD: 1 nhóm đề xuất được thiết lập có 3 người xét duyệt A, B, C.


1. Duyệt đồng thời: đề xuất được chấp thuận hoàn toàn khi cả 3 người A, B, C đều duyệt hết, không cần theo 1 thứ tự duyệt nào

2. Duyệt lần lượt: đề xuất được chấp thuận hoàn toàn khi cả 3 người A, B, C đều duyệt hết, thứ tự duyệt lần lượt theo danh sách của Người xét duyệt A > B > C

3. Chỉ cần 1 người duyệt: đề xuất được chấp thuận hoàn toàn khi chỉ cần 1 trong 3 người A, B, C duyệt

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.