Base Request

Base Request: Ai được quyền xóa đề xuất?
1. Giới thiệu: 1 request có thể coi nó tương đương với 1 văn bản đề xuất, có những người liên quan có thẩm quyền ký xác nhận và đóng dấu. Mức độ quan trọng...
Fri, 18 Tháng 3, 2022 tại 10:44 SA
Base Request: Ý nghĩa của các Luồng phê duyệt
Trên Base Request có 3 luồng phê duyệt, cụ thể ý nghĩa và cách dùng từng luồng như sau: VD: 1 nhóm đề xuất được thiết lập có 3 người xét duyệt A, B, C. ...
Fri, 18 Tháng 3, 2022 tại 10:55 SA
Base Request: Thứ tự duyệt lần lượt của từng nhóm người xét duyệt
Trong 1 nhóm đề xuất, có thể cài đặt 4 khối người duyệt: - Quản lý trực tiếp (Direct Managers) - Người duyệt cố định (Fixed Approver) - Người duyệt linh ...
Thu, 30 Tháng 3, 2023 tại 5:13 CH
Base Request: Các con số giới hạn trong Base Request
Tổng quan Trang chủ Số lượng Nhóm đề xuất (hiển thị): 1000 Số lượng Nhóm đề xuất Quan trọng: 100 Số lượng Categogy - Phân loại tối đa: 255 ...
Thu, 7 Tháng 12, 2023 tại 12:55 CH
Base Request: Khi chuyển tiếp duyệt thì thứ tự người duyệt sẽ như thế nào?
Tình huống cụ thể: Nhân sự tạo đề xuất công tác bao gồm cả thông tin về chi phí và gửi cho bạn duyệt (bạn là quản lý). Nhưng do có sự thay đổi về chính sá...
Sat, 20 Tháng 5, 2023 tại 9:32 SA