Base Request

Base Request: Ai được quyền xóa đề xuất?
1. Giới thiệu: 1 request có thể coi nó tương đương với 1 văn bản đề xuất, có những người liên quan có thẩm quyền ký xác nhận và đóng dấu. Mức độ quan trọng...
Fri, 18 Tháng 3, 2022 tại 10:44 SA
Base Request: Ý nghĩa của các Luồng phê duyệt
Trên Base Request có 3 luồng phê duyệt, cụ thể ý nghĩa và cách dùng từng luồng như sau: VD: 1 nhóm đề xuất được thiết lập có 3 người xét duyệt A, B, C. ...
Fri, 18 Tháng 3, 2022 tại 10:55 SA
Base Request: Thứ tự duyệt lần lượt của từng nhóm người xét duyệt
Trong 1 nhóm đề xuất, có thể cài đặt 4 khối người duyệt: - Quản lý trực tiếp (Direct Managers) - Người duyệt cố định (Fixed Approver) - Người duyệt linh ...
Thu, 30 Tháng 3, 2023 tại 5:13 CH
Base Request: Các con số giới hạn trong Base Request
- Số lượng nhóm đề xuất ( hiển thị ) là 700 - Số lượng trường tùy chỉnh trong 1 nhóm đề xuất : 100 - Số lượng cấp duyệt ( người duyệt ) tối đa trong 1 re...
Mon, 23 Tháng 5, 2022 tại 2:35 CH