Base Request: Thứ tự duyệt lần lượt của từng nhóm người xét duyệt in

Sửa đổi trên: Thu, 30 Tháng 3, 2023 tại 5:13 CH


Trong 1 nhóm đề xuất, có thể cài đặt 4 khối người duyệt:

- Quản lý trực tiếp (Direct Managers)

- Người duyệt cố định (Fixed Approver)

- Người duyệt linh động (Flexible Approvers)

- Người duyệt theo điều kiện (Conditional Approvers)

a. Quản lý trực tiếp

Chỉ có duy nhất 1 khối Quản lý trực tiếp, khi thêm xong khối này tạo nút Thêm sẽ không còn khối này nữa.

b. Người duyệt cố định


c. Người duyệt linh động


d. Người duyệt theo điều kiệnBạn có thể sử dụng tùy chọn này để sắp xếp các khối theo nhu cầu, theo thứ tự lần lượt khối ở trên sẽ duyệt trước

Khi tạo 1 đề xuất mới sẽ hiển thị như sau: 


NOTE:

Nếu trường hợp, trong 1 đề xuất, người duyệt thuộc cả 2 khối luồng duyệt VD là (a) Quản lý trực tiếp và (b) Người duyệt cố định thì ưu tiên vai trò, thứ tự duyệt phụ thuộc vào thiết lập trong từng nhóm đề xuất:

- Ưu tiên vai trò duyệt của khối xuất hiện trước nhất: tức thứ tự duyệt lấy theo khối (a), bỏ qua khối (b)

- Ưu tiên vai trò duyệt của khối xuất hiện sau nhất: tức thứ tự duyệt lấy theo khối (b), bỏ qua khối (a) 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.