Base Request: Các con số giới hạn trong Base Request in

Sửa đổi trên: Thu, 7 Tháng 12, 2023 tại 12:55 CH 1. Tổng quan Trang chủ

 • Số lượng Nhóm đề xuất (hiển thị): 1000

 • Số lượng Nhóm đề xuất Quan trọng: 100

 • Số lượng Categogy - Phân loại tối đa: 255

 • Số lượng Nhóm đề xuất tối đa trong mỗi mục Categogy: Không giới hạn


 1. Chi tiết Nhóm đề xuất

 • Số lượng Đề xuất tối đa trong 1 nhóm đề xuất: Không giới hạn

 • Số lượng Thành viên tối đa có thể sử dụng (có quyền tạo đề xuất) trong nhóm đề xuất: 1000 thành viên (nếu tag lẻ) - 100 nhóm thành viên (nếu tag theo nhóm Base Account)

 • Số lượng Cấp duyệt (người duyệt) tối đa trong 1 nhóm đề xuất: 100

 • Số lượng Người theo dõi tối đa trong 1 nhóm đề xuất/ đề xuất: 100

 • Số lượng Trường tùy chỉnh tối đa trong 1 nhóm đề xuất : 100 

 • Số lượng Chuyển tiếp nhóm đề xuất tối đa: Không giới hạn

 • Số lượng Đề xuất lưu nháp tối đa: Không giới hạn

 • Số lượng Công việc tối đa trong 1 đề xuất: Không giới hạn

 • Số lượng Thảo luận tối đa trong 1 đề xuất: Không giới hạn

 • Số lượng Văn bản tối đa có thể trình ký trong 1 đề xuất: Không giới hạn


 1. Một số giới hạn đặc biệt

 • Số lượng Kí tự của trường dữ liệu loại longtext: 1023 kí tự

 • Số lượng Kí tự của trường dữ liệu loại dropdown list: 
  - Nhập dữ liệu từ excel tối đa 1023 kí tự
  - Nhập/ chỉnh sửa thủ công trên phần mềm tối đa 65535 kí tự.
  (Giới hạn theo kí tự text trong ô Giải thích, không giới hạn theo số lựa chọn)

 • Số lượng điều kiện tối đa trong 1 khối Người duyệt theo điều kiện: Không giới hạn, nhưng tùy vào kích cỡ dữ liệu

 • Số lượng nhóm trong 1 điều kiện: Không giới hạn, nhưng tùy vào kích cỡ dữ liệu

 • Số lượng nhánh điều kiện trong 1 điều kiện: Không giới hạn, nhưng tùy vào kích cỡ dữ liệu

 • Số lượng người duyệt có quyền duyệt tối cao: Không giới hạn, nhưng tùy vào kích cỡ dữ liệu

 • Số lượng webhook tối đa trong 1 liên kết: Không giới hạn, nhưng tùy vào kích cỡ dữ liệu

 • Số lượng transformer tối đa: Không giới hạn, nhưng tùy vào kích cỡ dữ liệu

 • Số lượng mẫu in tùy chỉnh tối đa: Không giới hạn, nhưng tùy vào kích cỡ dữ liệu

*Chú thích: “ Không giới hạn, nhưng tùy vào kích cỡ dữ liệu: các trường đều được lưu trong data của Nhóm đề xuất - data có giới hạn 65535 kí tự, vậy nên tuy không giới hạn số lượng nhưng vẫn sẽ giới hạn theo kí tự.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.