Base Request: Các con số giới hạn trong Base Request in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 5, 2022 tại 2:35 CH


  • - Số lượng nhóm đề xuất ( hiển thị ) là 700
  • - Số lượng trường tùy chỉnh trong 1 nhóm đề xuất : 100
  • - Số lượng cấp duyệt ( người duyệt ) tối đa trong 1 request là 100
  • - Số lượng người theo dõi tối đa trong 1 request là 100
  • - Số lượng kí tự của trường dữ liệu loại longtext là 1023 kí tự
  • - Số lượng kí tự của trường dữ liệu loại dropdown list là: với nhập dữ liệu từ excel tối đa 1023 kí tự, nếu nhập/ chỉnh sửa trên phần mềm tối đa 65535 kí tự. Giới hạn theo kí tự text trong ô Giải thích, không giới hạn theo số lựa chọn

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.