Base Wework: Các lỗi thường gặp khi nhập công việc từ file excel in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 5, 2022 tại 11:22 SA


1. Lỗi Error: level.subtask 

- Nguyên nhân: lỗi liên quan đến các cấp công việc con

- Cách xử lý:

+ Kiểm tra các cấp công việc: sắp xếp lần lượt từ công việc > công việc con cấp 1 > cấp việc con cấp 2..., tương ứng với các cấp là số lương dấu #, ##...đứng trước tên công việc

+ Giữa dấu # và tên công việc cần có ít nhất 1 dấu cách


2. Lỗi Unexpected error (1)

- Nguyên nhân: Lỗi liên quan đến thông tin công việc

- Cách xử lý:

+ Kiểm tra các cột trong file excel có trùng khớp với các cột trên format nhập dữ liệu không

+ Kiểm tra tên công việc có dài quá 155 kí tự không > nếu dài chuyển vào mô tả công việc

+ Nhóm công việc, công việc, công việc con phải đúng format: nhóm công việc text bôi đậm, kết thúc bằng dấu ":" ở cuối, công việc text viết bình thường, công việc con có # ở trước

+ Các trường liên quan đến ngày tháng (ngày bắt đầu, thời hạn) để format dạng Text

+ Trường liên quan đến ngày tháng: năm + 10 năm, không để deadline có năm quá xa

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.