Base Payroll: Tạo mẫu in tùy chỉnh toàn bộ bảng lương in

Sửa đổi trên: Tue, 30 Tháng 5, 2023 tại 12:22 SA


Payroll hỗ trợ in theo 3 mẫu:
- In phiếu lương của từng cá nhân

- In bảng lương theo file word

- In bảng lương theo file excel

Để tạo mẫu in tùy chỉnh cho toàn bộ bảng lương với 1 mẫu bảng lương, bạn truy cập https://payroll.base.vn/ hoặc vào Base Payroll trong menu app. Sauđó bạn làm theo hướng dẫn sau:

1. In phiếu lương

Bước 1: Chọn Mẫu bảng lương  > Chọn Sửa > Chọn Cấu hình mẫu in phiếu lương

Bước 2: Tạo mẫu in có các biến phù hợp

Các biến sử dụng

- Tên công ty :${company_name} 

Vd: Base enterprise

- Tên nhân viên: ${employee_name} 

Vd: Nguyen Minh Hung

- Chu kỳ của bảng lương: ${payroll_cycle} 

Vd: 01/09/2020 - 30/09/2020

- Giá trị của cột: ${column.column_id}

Vd: ${column.salary}

Bước 3: Up file đã tạo vào cấu hình mẫu in phiếu lương

- Chọn file docx

Bước 4: Sau khi up thành công sẽ hiển thị trong Mẫu in phiếu lương

Bước 5: Tại bảng lương cụ thể, tích chọn nhân sự cần in > chọn In phiếu lương


- Kết quả in

Lưu ý: Nếu bảng lương tạo  trước khi chỉnh sửa mẫu in, bạn chọn Cập nhật cấu hình từ mẫu bảng lương để update mẫu in mới

2. In bảng lương theo file Word

Bước 1: Chọn Mẫu bảng lương  > Chọn Sửa > Chọn Cấu hình mẫu in bảng lương

Bước 2: Tạo mẫu in có các biến phù hợp

- Các biến sử dụng:

+ ${company_name}: Tên công ty
+ ${payroll_name}: Tên bảng lương
+ ${num_employees}: Số lượng nhân viên trong bảng lương
+ ${approver_name_n}: Tên người duyệt thứ "n" (n thay bằng số thực tế)
+ ${approver_action_n}: Hành động duyệt của người thứ n (n thay bằng số thực tế)
+ ${sum_column_id}: Tổng số cột có id là "column_id"
+ ${column.stt}: Hiển thị thứ tự của hàng

+ ${column.empoyee}: Cột tên nhân sự (Với dữ liệu này buộc phải đưa vào bảng trong file)

+ ${column.column_id}: Cấu trúc lấy dữ liệu cột, thay "column_id" bằng id chính xác của cột cần lấy (Dữ liệu bắt buộc đưa vào dạng bảng trong file)

+ ${column.stt}: Hiển thị thứ tự của hàng

Lưu ý: File mẫu in bắt buộc dạng .docx

Bước 3: Up file đã tạo vào mẫu in => "Lưu lại"

Bước 4: Sau khi up thành công sẽ hiển thị trong Mẫu in bảng lương

Bước 5: Tại bảng lương cụ thể, chọn mũi tên  > chọn In bảng lương docx

- Kết quả in

Lưu ý: Nếu bảng lương tạo  trước khi chỉnh sửa mẫu in, bạn chọn Cập nhật cấu hình từ mẫu bảng lương để update mẫu in mới


3. In bảng lương theo file excel

Bước 1: Chọn Mẫu bảng lương  > Chọn Sửa > Chọn Cấu hình bảng lương excel

Bước 2: Tạo mẫu in có các biến phù hợp

Các biến sử dụng

- company_name: Tên công ty. Ex: Base enterprise

- payroll_name: Tên bảng lương. Ex: Bảng lương tháng 1

- payroll_creator: Người tạo bảng lương

- payroll_cycle: Chu kỳ của bảng lương. Ex: 01/09/2020 - 30/09/2020

- approver_name_n: Tên người duyệt thứ n. Ex: Nguyễn Kim Hùng

- approver_action_n: Hành động của người duyệt thứ n. Tùy chọn: Đã duyệt, Đã từ chối, Chưa xử lý

- num_employees: Số lượng nhân viên trong bảng lương. Ex: 100

- sum_column_id: Tổng của cột có id là 'column_id'

- [stt]: Hiển thị thứ tự của hàng

- [employee]: Hiển thị tên nhân viên.

- [column_id]: Hiển thị giá trị của cột có id là 'column_id'

Bước 3: Up file đã tạo vào cấu hình mẫu in phiếu lương

- Chọn file excel


Bước 4: Sau khi up thành công sẽ hiển thị trong Mẫu in bảng lương excel


Bước 5: Tại bảng lương cụ thể, tích chọn nhân sự cần in > chọn In bảng lương excel

- Kết quả in


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.