Base Overtime - Thêm chính sách làm thêm giờ in

Sửa đổi trên: Thu, 14 Tháng 4, 2022 tại 3:04 CH


Chính sách làm thêm giờ sẽ quy định về thời gian, người xét duyệt, các nhân sự được áp dụng của doanh nghiệp.Để tạo chính sách làm thêm giờ, bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc app Base Overtime trên menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1:  Chọn "Cài đặt" => "Tạo chính sách mới"

Bước 2: Điền thông tin chính sách => "Lưu lại"

- Thông tin cơ bản: 

+ Tiêu đề: tên chính sách

+ Mã ca trong ngày/Mã ca qua đêm: Mã ca điền viết liền không dấu, không ký tự đặc biệt và không trùng với nhau hay trùng với mã ca của chính sách khác

+ Nhóm: Chọn nhóm phân loại cho chính sách

+ Người xác nhận: Người xác nhận tất cả các đề xuất được tạo trong chính sách

+ Luồng duyệt:

  • Một người duyệt: Chỉ cần 1 người trong số những người duyệt duyệt là đề xuất được chấp thuận
  • Duyệt lần lượt: Tất cả mọi người trong danh sách cần duyệt và duyệt theo thứ tự tag để hoàn thành chấp thuận đề xuất
  • Duyệt song song: Tất cả mọi người trong danh sách cần duyệt nhưng không cần theo thứ tự. Sau khi tất cả duyệt đề xuất được chấp thuận hoàn toàn

+ Người duyệt: Danh sách thành viên duyệt cố định các đề xuất thuộc chính sách
+ Người theo dõi: Danh sách thành viên theo dõi cố định đề xuất thuộc chính sách 

+ Nhóm người có quyền truy cập: Tag thành viên hoặc nhóm có quyền tạo đề xuất thuộc chính sách
+ Yêu cầu duyệt từ quản lý trực tiếp: Nếu tích chọn, người tạo đề xuất phải gửi đề xuất cho quản lý của họ
+ Yêu cầu xác nhận từ quản lý trực tiếp: Nếu tích chọn, đề xuất trong chinh sách này phải được xác nhận bởi quản lý của người tạo đề xuất
+ Mô tả: Thông tin cụ thể về chính sách
+ Yêu cầu khung giờ tăng ca: Nếu tích chọn sẽ chọn thêm khung thời gian để nhân sự tạo đề xuất chỉ lựa chọn tăng ca trong đúng khung giờ đã chọn
- Cài đặt nâng cao:

+ SLA để duyệt: Thời gian (theo giờ) để duyệt đề xuất
+ SLA để xác nhận: Giới hạn (theo giờ) để xác nhận đề xuất
+ Hệ số nhân của tăng ca trong ngày: Hệ số nhân sẽ được xuất trong file excel để tính toán
+ Hệ số nhân của tăng ca qua đêm: Hệ số nhân sẽ được xuất trong file excel để tính toán
+ Khoảng ngày giới hạn: Số ngày tối thiếu để tạo trước đề xuất. Nếu điền số âm sẽ là số ngày muộn tối đa sau ngày nghỉ có thể tạo đề xuất.

+ Giới hạn giờ tăng ca: Số giờ tăng ca tối đa cho 1 nhân viên
+ Ngày bắt đầu chu kì: (Nếu không điền sẽ mặc định là ngày đầu tháng)
+ Chỉ chấp nhận giờ OT đã xác nhận để tính toán: Chỉ những đề xuất được xác nhận mới được lấy dữ liệu để thực hiện các nghiệp vụ CSB (Base Payroll)
+ Cho phép đề xuất đã chuyển thành ngày phép được tính toán trong C&B
+ Cho phép chuyển đổi giờ làm thêm thành ngày phép: Với lựa chọn này cần xác định khi nào được áp dụng chuyển thành phép và cài đặt công thức chuyển đổi

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.